تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شناسايي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي بر اساس شبكه عصبي كانولوشن سلسله مراتبي و با استفاده از ويژگي هاي هندسي براي اتومبيل هاي خودران

نام اساتید: علي رضا فاتحي, سيد بهروز نصيحت كن, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, منوچهر مرادي سبزوار
Alireza Fatehi, Seyed Behrooz Nasihatkon, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : عارفه رضائي

تاریخ:

تحليل بهينگي مانور خودروهاي پيش روي خودرو اضطراري

نام اساتید: علي رضا فاتحي, سيد بهروز نصيحت كن
Alireza Fatehi, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : مريم خدابخش لو

تاریخ:

ارائه روشي براي قطعه بندي سريع جاده با فرض پيوسته بودن ناحيه جاده در خطوط افقي

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن
Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : سجاد بهمني

تاریخ:

ارائه روشي براي كاليبراسيون خودكار يك سيستم كمك راننده هوشمند تك دوربينه فقط با استفاده از داده هاي دوربين

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن
Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : سيدمحمدجعفر فخرعالمي

تاریخ:

ارائه يك سيستم تك دوربينه براي تشخيص چراغ راهنمايي به همراه محل نصب شدن آن روي زمين با استفاده از محدوديت هاي هندسي

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن
Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : انوررياض وحيد