طراحي و پياده سازي سامانه دو دوربينه براي تشخيص فاصله و سرعت اشياء

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, امير موسوي نيا
Seyed Behrooz Nasihatkon, Amir Mousavinia
نام دانشجو : غزاله ناظران

طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص فاصله يك تصويري فعال توسط يك دوربين و يك پرتو ليزر

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, هدي رودكي لواساني
Seyed Behrooz Nasihatkon, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : حامد حسيبي

پياده سازي چارچوبي براي كنترل نرم افزارها با حركات صورت

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, بابك ناصر شريف
Seyed Behrooz Nasihatkon, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : امير خاوري

تهيه نقشه سه بعدي بوسيله تصاوير اخذ شده از يك محيط بسته

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, امير موسوي نيا
Seyed Behrooz Nasihatkon, Amir Mousavinia
نام دانشجو : دانيال اكبرپور

تشخيص خصوصيات فيزيكي و ظاهري افراد توسط يك دوربين

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, بابك ناصر شريف
Seyed Behrooz Nasihatkon, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : محمدرضا راعي

پياده سازي سامانه تشخيص علائم راهنمايي و رانندگي

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, بابك ناصر شريف
Seyed Behrooz Nasihatkon, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : بهنام صمدي

دنبال كردن و ضبط نوشته هاي استاد بر روي تخته بوسيله يك دوربين در كلاس

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, هدي رودكي لواساني
Seyed Behrooz Nasihatkon, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : علي خدنگي

پياده سازي الگوريتم ميدان متوسط به صورت يك شبكه عصبي بازگشتي براي ميدانهاي تصادفي كاملا متصل براي قطعه بندي معنايي تصوير

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, بابك ناصر شريف
Seyed Behrooz Nasihatkon, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : امير كيميائي

پياده سازي الگوريتم ميدان متوسط براي استنتاج در ميدانهاي تصادفي كاملا متصل براي قطعه بندي معنايي تصوير

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, بابك ناصر شريف
Seyed Behrooz Nasihatkon, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : حامد خشه چي

شناسايي حالت چهره افراد از روي تصوير

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, علي احمدي
Seyed Behrooz Nasihatkon, Ali Ahmadi
نام دانشجو : فاطمه السادات طباطبائي فر

موقعيت يابي جسم مجازي نسبت به اجسام حقيقي با استفاده از واقعيت افزوده

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, امير موسوي نيا
Seyed Behrooz Nasihatkon, Amir Mousavinia
نام دانشجو : گلناز رجاء

طبقه بندي سيگنال هاي مغزي ثبت شده به روش غير تهاجمي

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, بابك ناصر شريف
Seyed Behrooz Nasihatkon, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : عليرضا قاسمي

تبديل تصوير سياه و سفيد به تصوير رنگي توسط شبكه هاي رقابتي شرطي

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن
Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : امير امجدي نيك

پياده سازي يك تشخيص دهنده آبشاري براي تشخيص سريع وسايل نقليه در ويديو هاي رانندگي

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن, هدي رودكي لواساني
Seyed Behrooz Nasihatkon, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : عارف عزيزپور

تشخيص سه بعدي خودرو در تصوير بوسيله يك دوربين

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن
Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : عليرضا قهارپور

پياده سازي يك الگوريتم سوپر رزولوشن براي افزايش وضوح تصاوير پلاك خودرو

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن
Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : اميرحسين حسن خاني

تبديل تصوير سياه و سفيد به تصوير رنگي توسط شبكه هاي عصبي

نام اساتید: سيد بهروز نصيحت كن
Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : امير امجدي نيك