سال: ۱۳۹۸

روش تفاضلات متناهي در حل عددي با معادلات ديفرانسيل جزئي (با كاربرد مخصوص در انتقال حرارت و ماده در شاره‌ها)

Finite difference method in the numerical solution of partial differential

نویسندگان: عظيم امين عطايي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۱۴۳

سال: ۱۳۹۴

روش تفاضلات متناهي در حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي (با كاربرد مخصوص در انتقال حرارت و ماده در شاره ها)

نویسندگان: عظيم امين عطايي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۱۴۳