تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

روش هاي عددي مرتبه بالا براي حل معادلات با مشتقات جزيي كسري

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, محمد مسجد جامعي, حسن حقيقي, داوود رستمي, سيدمحمد حسيني
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Mohammad Masjedjamee, Hassan Haghighi, davood rostami, seyed mohammad hoseini
نام دانشجو : زليخا سوري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

برخي مطالعات درباره ي درونيابي غير چندجمله اي و تحليل خطا

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : سهيلا نعمتي ترزنق

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

ماتريس عملياتي شبه طيفي براي حل عددي معادله انتشار كسري زماني

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : بهاره شاه بداغي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

رهيافتي بر معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي در مدل سازي ويروس درون ميزبان

نام اساتید: عظيم امين عطايي, آنژيلا عطايي پير كوه
Azim Aminataei, Anjila Ataeepirkoh
نام دانشجو : حسين محبي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

روش تفاضلات متناهي براي حل عددي معادله همرفت - نفوذ

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : آرزو قاسم پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

يك روش تفاضل متناهي براي معادله ديفرانسيل جزيي كسري

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي, محسن شاهرضايي
Azim Aminataei, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi,
نام دانشجو : معصومه شعبان زاده لمير

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

طرح تفاضل موازي بدون قيد و شرط پايدار براي حل معادله تلگراف

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محسن شاهرضايي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Azim Aminataei, , Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : طاهره مجيدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

تومورهاي مغزي مجازي و حقيقي : استفاده از مدل سازي رياضي براي بيان كميت رشد گليوم و تهاجم آن

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محسن شاهرضايي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Azim Aminataei, , Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : شبنم ضرغامي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

مطالعه عددي معادلات شرودينگر غير خطي به روش تبديلات ديفرانسيلي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي, علي داوري
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi,
نام دانشجو : نيلوفر حدادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

كاربرد معادلات ديفرانسيل در تجزيه و تحليل رديف موسيقي دستگاهي ايران

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي, داوود رستمي
Azim Aminataei, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi,
نام دانشجو : فرشيد شيرمحمدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

تركيبي از روش هاي بدون شبكه براي حل برخي از معادلات تكاملي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, محمدرضا پيغامي, محمدجواد نيك مهر, سيدمحمد حسيني, جليل رشيدي نيا
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Mohammad Reza Peyghami, Mohammad Javad Nikmehr, ,
نام دانشجو : ساناز كراقلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

روشي براي حل معادلات ديفرانسيل جزيي توسط توابع پايه اي شعاعي با كاربرد آن در معادله انتقال حرارت

نام اساتید: عظيم امين عطايي, سيدمقتدي هاشمي پرست, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Seyed Moghtada Hashemiparast, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : مارال شاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

بررسي جواب معادلات مشتق جزيي سهموي غير محلي توسط توابع پايه شعاعي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, سيدمقتدي هاشمي پرست, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Seyed Moghtada Hashemiparast, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : ليلا كاظمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

حل عددي معادله يك بعدي غير خطي ناهمگن برگرز

نام اساتید: عظيم امين عطايي, سيدمقتدي هاشمي پرست, علي ذاكري, علي ذاكري
Azim Aminataei, Seyed Moghtada Hashemiparast, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : مليحه خطيبي سخا

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

روش بسط براي معادلات مشتقات جزيي غير خطي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : ابوالفضل تقي زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

روش كوادراتور انتگرال تصادفي (RIQ) و كاربرد آن براي حل معادلات انتگرالي ولترا

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمود هادي زاده يزدي, علي ذاكري, علي ذاكري
Azim Aminataei, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : عذرا قايدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

روش هاي رانگ-كوتا- نيستروم براي معادلات ديفرانسيل معمولي مرتبه 2 با كاربرد در سيستم هاي چند ساختاري

نام اساتید: فريده قريشي, عظيم امين عطايي, علي ذاكري, علي ذاكري
Farideh Ghoreishi, Azim Aminataei, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : بنفشه ميرزائي خندابي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

يك روش عددي كارا براي معادله برگرز

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : زهرا ارجمندخانقلي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

روش بدون شبكه براي حل غير خطي شرودينگر

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : سميه حكيمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

يك روش كنترل بهينه براي دستگاه هاي غير خطي با استفاده از بهينه سازي پويا

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمدرضا پيغامي, سيدمقتدي هاشمي پرست, سيدمقتدي هاشمي پرست
Azim Aminataei, Mohammad Reza Peyghami, Seyed Moghtada Hashemiparast, Seyed Moghtada Hashemiparast
نام دانشجو : رويا قرباني جعفربيگلو

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي Evolution با استفاده از توابع پايه شعاعي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمود هادي زاده يزدي, علي ذاكري, فريده قريشي
Azim Aminataei, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Ali Zakeri, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : مريم سربلند

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

حل عددي معادلات انتگرال با هسته هاي لگاريتمي توسط چند جمله اي هاي متعامد

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : رضيه محمودي اختيار

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳

حل عددي معادلات ديفرانسيل تاخيري پنتوگراف با استفاده از چند جمله اي هاي چبيشف

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, علي ذاكري
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : سيده عاطفه اجدادي گلسفيدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي بيضوي با استفاده از توابع پايه شعاعي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, علي ذاكري
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : نسرين نيك بخت

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

مطالعه برخي مسائل بيضوي و سهموي غير خطي و روش هاي عددي حل آنها

نام اساتید: علي ذاكري, عظيم امين عطايي, محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Ali Zakeri, Azim Aminataei, Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : فاطمه اسدالهي طاهري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۸

بهبود حل عددي برخي معادلات ديفرانسيل كسري با به كار گيري دسته اي از روشهاي عددي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي رضا مقدم فر
Azim Aminataei, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : صولت كريمي واناني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۵

كاربردهاي توابع پايه اي شعاعي در تقريب معادلات ديفرانسيل

نام اساتید: عظيم امين عطايي, فريده قريشي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Azim Aminataei, Farideh Ghoreishi, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : ميثم بابائي زاده كشتلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲

برخي روشهاي عددي براي حل معادلات تاخيري پنتوگراف

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمود هادي زاده يزدي, علي ذاكري, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Azim Aminataei, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Ali Zakeri, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : فاطمه خبازپورصالحي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۱

روش تقريبي تحليلي براي حل معادلات ديفرانسيل از مرتبه كسري خطي و غير خطي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمد مسجد جامعي, محمد مسجد جامعي
Azim Aminataei, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Masjedjamee
نام دانشجو : معصومه سروجهاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۱

كاربرد روش اختلال هموتوپي براي مسائل مقدار اوليه كسري

نام اساتید: عظيم امين عطايي, محمد مسجد جامعي, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Mohammad Masjedjamee, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : زينب چيستان آسيابري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

برخي روش هاي عددي حل معادلات ديفرانسيل انتگرالي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : طيبه نصيري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

حل تحليلي معادلات ديفرانسيل جبري كسري با استفاده از روش آناليز هموتوپي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, محمود هادي زاده يزدي, محمود هادي زاده يزدي
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Mahmood Hadizadeh Yazdi, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : ليلا احفادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۹

روش هاي هم مگكاني و هم مكاني تفاضلات متناهي براي حل معادله غير خطي KLEIN-GORDON

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, سيدمقتدي هاشمي پرست, علي ذاكري
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Seyed Moghtada Hashemiparast, Ali Zakeri
نام دانشجو : زهرا رمضان پناه سوركوهي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹

حل معادله sine-Gordon با استفاده از روشهاي تفاضل متناهي فشرده ورانگ كوتاي نيستروم ضمني قطري

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, علي ذاكري
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Ali Zakeri
نام دانشجو : زليخا سوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

حل برخي مسائل ديفرانسيل جزئي غير خطي از نوع evolution با روشهاي عددي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, سيدمقتدي هاشمي پرست, علي ذاكري, شعبان قلندرزاده
Azim Aminataei, Seyed Moghtada Hashemiparast, Ali Zakeri, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : محمدعلي جعفري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

استفاده از توابع اصلي چبيشف براي يافتن جواب مساله معكوس معادله مشتقات جزئي سهموي

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, سيدمقتدي هاشمي پرست, علي ذاكري
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Seyed Moghtada Hashemiparast, Ali Zakeri
نام دانشجو : نازدار عبداللهي اصل

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳

كاربرد روش اختلال هموتوپي براي سيستم هاي غير خطي مسائل مقدار مرزي مرتبه دوم

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري, سيدمقتدي هاشمي پرست, سيدمقتدي هاشمي پرست
Azim Aminataei, Ali Zakeri, Seyed Moghtada Hashemiparast, Seyed Moghtada Hashemiparast
نام دانشجو : مطهره حلاج حسين آبادي

تاریخ:

روش هاي ضمني موازي براي دستگاه هاي خطي

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : عليرضا منتظري گيوي

تاریخ:

يك روش بازگشتي براي محاسبه ي درونياب ها

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : احسان محمدزاده محمدآبادي

تاریخ:

حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي از مرتبه كسري

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : مهرداد زندي

تاریخ:

شبه جواب هاي مسائل سهموي معكوس كسري تصادفي يك بعدي و حل عددي آنها

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : طيبه نصيري

تاریخ:

يك روش هيبريدي براي معادلات واكنش- انتشار سخت

A hybrid method for stiff reaction-diffusion equations

نام اساتید: عظيم امين عطايي, سيدمسعود فاطمي
Azim Aminataei, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : عاطفه علي رضالو

تاریخ:

در فضاي منظم lp از جوابها تا دستگاه تعميم يافته ي هانتر ساكستون

on the lp regularity of solutions to the generalized hunter-soxton system

نام اساتید: عظيم امين عطايي, سيدمسعود فاطمي
Azim Aminataei, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : عباس افشار

تاریخ:

روش هاي عددي كارآمد براي معادله دوبعدي گينزبرگ-لاندائو در ابررسانايي

Efficient numerical schemes for two-dimensional ginzburg-landau equation in superconductivity

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري
Azim Aminataei, Ali Zakeri
نام دانشجو : عليرضا عمارلو

تاریخ:

ديناميك تصادفي ويروس هپاتيت c با سيستم ايمني ميزبان

dynamics of a stochastic hepatitis c virus system with host immunity

نام اساتید: عظيم امين عطايي, علي ذاكري
Azim Aminataei, Ali Zakeri
نام دانشجو : يحيي مرادي