نمي دانم

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : معصومه شادمان

مقادير ويژه و بردارهاي ويژه و كاربردهاي آن

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : مهشيد رياضي

درونيابي چند جمله اي دو متغيره

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : امين كاظمي

مجموعه جئليليي از روش نيوتن براي ريشه هاي چند گانه

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : رضا قصري زاده

آناليز عدديي براي معادلات احتمالي جمعيتي وابسته به سن با حركت كسري براوني

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : محمدرضا جدلي نيا

روش عملگري براي حل معادلات ديفرانسيل كسري

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : زهرا دست فال

روش ضمني پايه شعاعي بدون شبكه براي معادلات نقود كسري

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : مونا زمانخاني

روش هاي مجازات براي حل عددي مسايل انتخاب چند دارايي آمريكا

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : نيلوفر حدادي

بررسي تجربي و عددي جريان هوا در اطراف يك پنل مطرح نفوذ پذير

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : فرزانه رضايي

تونل باد در مقياس تست مدل از كابل هاي معلق و مقايسه عددي

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : ميلاد ميقاني

آناليز عددي انتقال تبخير قطره كوچك سوخت با ويژگي متغير

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : فاطمه هنرورنظري

تجزيه و تحليل عددي انتقال حرارت و احتراق در مشعل متخلخل تابشي

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : سيدنيكان حسيني

تجزيه و تحليل آزمايش رطوبت ناشي از تفاوت درجه حرارت در محيط متخلخل غير اشباع با استفاده از شبيه سازي عددي دو بعدي

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : وحيد پورهاشمي رفيع

حل عددي معادلات نشر كسري توسط روش كنسا

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : فاطمه رهبركركان

روش تجزيه آدميان براي حل معادلات با مشتقات جزيي كسري در دامنه متناهي

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : بهناز بناي زيرك كار

تحليل عددي بر روشهاي رونگه - كوتا

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : رضا عابدطرئي

حل دستگاه معادلات واندرموند

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : سوده حبيبي

روش عنصر متناهي با كاربرد آن در حل معادله ديفرانسيل بيضوي

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : مهسا جراحي

برخي مسايل فيزيكي شامل معادلات ديفرانسيل جزيي

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : نگين خوئيني ها

آناليز انشعاب در معادله هودگكين - هاكسلي

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : شهرزاد اصغري

كاربرد كوادراتورهاي ديفرانسيلي در علوم رياضي و مهندسي

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : هادي خليلي مورچه خورتي

كاربرد روشهاي عددي در مدل سازي مسائل فيزيكي

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : حانيه كميزي فراهاني

توابع پالس هاي بلوكه شده

نام اساتید: عظيم امين عطايي
Azim Aminataei
نام دانشجو : فرينام سخائي