روش هاي غير فعال كاهش مصرف انرژي ساختمان با توجه به اقليم هاي ايران

نام اساتید: آزاده شهيديان, حسين صيادي
Azadeh Shahidian, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : مسعود طالب لو

بررسي راهكارهاي ارتقاي درجه برچسب انرژي ساختمان بر اساس اقليم هاي ايران

نام اساتید: آزاده شهيديان, حسين صيادي
Azadeh Shahidian, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : مهدي محقق امين

بررسي پارامترهاي تاثيرگذاربرانتخاب سامانه ي توليدهمزمان برق وحرارت قابل بهره برداري در تاسيسات ساختمان

نام اساتید: آزاده شهيديان, اميد پورعلي
Azadeh Shahidian, Omid Pourali
نام دانشجو : رضا تيموري

بدست آوردن مدل انرژي و اكسرژي بدن انسان با بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر آن

نام اساتید: آزاده شهيديان, حسين صيادي
Azadeh Shahidian, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : زهرا عباسي

بررسي نرم افزارهاي موجود در زمينه آناليز و مميزي انرژي و طراحي يك نمونه نرم افزار

نام اساتید: آزاده شهيديان, سيد علي بهبهاني نيا
Azadeh Shahidian, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سعيد سليمي قشلاق محمدبيگ

تهيه الگوريتم بهينه سازي مصرف انرژي در محيط هاي صنعتي پر مصرف

نام اساتید: آزاده شهيديان, فرشاد ترابي
Azadeh Shahidian, Farshad Torabi
نام دانشجو : سياوش محمدعليزاده

بررسي معادلات و شبيه سازي عددي انتقال مواد زيستي در بافت بدن انسان

نام اساتید: آزاده شهيديان, افسانه مجري
Azadeh Shahidian, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : علي احمدخاني

بررسي تاثير نيروهاي جاذبه بر كاركرد كليه

نام اساتید: آزاده شهيديان, مجيد بازارگان
Azadeh Shahidian, Majid Bazargan
نام دانشجو : فاطمه حسني نويسي

بررسي تاثير نيروهاي مغناطيسي بر تجمع ذرات در كانال

نام اساتید: آزاده شهيديان, مجيد بازارگان
Azadeh Shahidian, Majid Bazargan
نام دانشجو : محمد شمس الديني لري

بررسي و مدلسازي اثر صوت بر جريان خون درون رگ

نام اساتید: آزاده شهيديان, صادق صديقي
Azadeh Shahidian, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : منيره محسن زاده

بكارگيري اصول مهندسي مكانيك در طراحي خانه هاي صفر انرژي

نام اساتید: آزاده شهيديان, مجيد سلطاني
Azadeh Shahidian, Majid Soltani
نام دانشجو : اميرحسين نظري مهر

استفاده از الگوي تپه موريانه در تهويه طبيعي ساختمان

نام اساتید: آزاده شهيديان, صادق صديقي
Azadeh Shahidian, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : محمدحسين محبي پور

بررسي تجهيزات خورشيدي در كاهش انرژي

نام اساتید: آزاده شهيديان, افسانه مجري
Azadeh Shahidian, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : مرضيه فيروزي آراني

بررسي اثرات اولتراسوند برروي عروق كرونري قلب

نام اساتید: آزاده شهيديان, افسانه مجري
Azadeh Shahidian, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : مهدي جعفري پور

بررسي تجربي عددي تنگ شدگي شريان كليوي

نام اساتید: مجيد قاسمي, آزاده شهيديان, مهرزاد شمس
Majid Ghasemi, Azadeh Shahidian, Mehrzad Shams
نام دانشجو : محمد اندايش