طراحي سيستم انتقال قدرت هيبريد الكتريكي مجهز به ميكروتوربين براي اتوبوس شهري

نام اساتید: امير تقوي پور, هادي اديبي اصل
Amir Taghavipour, Hadi Adibi asl
نام دانشجو : منصور باقري سولا

طراحي سيستم انتقال قدرت هيبريد هيدروليكي براي يك خودروي سواري

نام اساتید: امير تقوي پور, اميرحسين شامخي
Amir Taghavipour, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : محدثه معينيان

طراحي سيستم مديريت انرژي بهينه و بلادرنگ براي يك خودروي هيبريد الكتريكي

نام اساتید: امير تقوي پور, هادي اديبي اصل
Amir Taghavipour, Hadi Adibi asl
نام دانشجو : مسعود روحي

طراحي سيستم مديريت انرژي بهينه جهت افزايش مسافت قابل پيمايش در يك خودروي الكتريكي

نام اساتید: امير تقوي پور, هادي اديبي اصل
Amir Taghavipour, Hadi Adibi asl
نام دانشجو : محمدرضا روحي

طراحي كنترلر براي خودروهاي داراي قابليت انتقال اطلاعات با نگرش ديناميك طولي خودرو

نام اساتید: امير تقوي پور
Amir Taghavipour
نام دانشجو : شهريار شفيعي

بررسي سيستم هاي كنترلي خودروي الكتريكي و استخراج كلي الگوريتم حلقه هاي كنترلي و اطلاعات ورودي و خروجي به هريك از واحدهاي كنترلي مربوط به بخش مانند ECU

نام اساتید: امير تقوي پور, اميرحسين شامخي
Amir Taghavipour, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : علي رحماني مقدم

ساخت دسنگاه ثبت اطلاعات خودرو در جهت تحليل شيوه رانندگي

نام اساتید: امير تقوي پور, شهرام آزادي
Amir Taghavipour, Shahram Azadi
نام دانشجو : امير آيت

طراحي سيستم خنك كاري براي باتري ليتيومي خودروهاي برقي

نام اساتید: امير تقوي پور, مسعود عسگري
Amir Taghavipour, Masoud Asgari
نام دانشجو : عرفان زندي

طراحي سيستم انتقال قدرت هيبريد پلاگين براي يك خودروي وانت بار

نام اساتید: امير تقوي پور, اميرحسين شامخي
Amir Taghavipour, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : عليرضا شيشه

امكان سنجي فتي طرح برقي سازي موتورسيكلت ها در شهرتهران

نام اساتید: امير تقوي پور, اميرحسين شامخي
Amir Taghavipour, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : ابراهيم صديقي

بررسي سيستم هاي خنك كاري در خودروهاي برقي

نام اساتید: امير تقوي پور, اميرحسين شامخي
Amir Taghavipour, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : مهران فلاورزصفايي

امكان سنجي توليد برق از نيروي امواج آب هاي آزاد

نام اساتید: امير تقوي پور, مسعود عسگري
Amir Taghavipour, Masoud Asgari
نام دانشجو : اميد شكراللهي

طراحي مفهومي پاركينگ طبقاتي هوشمند

نام اساتید: امير تقوي پور, مسعود عسگري
Amir Taghavipour, Masoud Asgari
نام دانشجو : سراج ملك لو

تاریخ:

طراحي شبكه عصبي تخمين مصرف سوخت و آلايندگي خوردو هيبريدي با داده هاي واقعي

نام اساتید: امير تقوي پور
Amir Taghavipour
نام دانشجو : ارشيا بهرامي مويد

تاریخ:

سيستم مديريت باتري ليتيومي

نام اساتید: امير تقوي پور
Amir Taghavipour
نام دانشجو : حيدر صفري