تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

گروههاي با افراز برابر

Equally Partitioned Groups

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, مهدي علائيان, فرزانه رمضاني بناب
Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, mahdi alaeiyan, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : فربود گلپايگاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

گروههاي با تعداد معيني مركزساز

Groups With Specific Number of Centralizers

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرشته ملك, بنفشه اكبري, فرشته ملك
Alireza Moghaddamfar, Fereshteh Malek, banafshe akbari, Fereshteh Malek
نام دانشجو : زهرا رسولي كنجين

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درباره p- گروه هاي كامينا

On Camina p-Groups

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, حسن حقيقي, بنفشه اكبري, حسن حقيقي
Alireza Moghaddamfar, Hassan Haghighi, banafshe akbari, Hassan Haghighi
نام دانشجو : فرنوش شعبان پورصابر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

برخي نتايج عددي در باره گرافهاي تواني وابسته به گروههاي متناهي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, ابراهيم قرباني, حسن حقيقي, فريده قريشي, محمدرضا درفشه, عليرضا اشرفي
Alireza Moghaddamfar, Ebrahim Ghorbani, Hassan Haghighi, Farideh Ghoreishi, mohammad reza derafshe, ali reza ashrafi
نام دانشجو : مهسا ظهورعطار

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

زيرگروه هاي مشتق شده و مركزهاي گروههاي توانا

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : ليلا كاروند

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

مساله رنگ آميزي و يكريختي تعويضي روي خانواده هايي از گراف هاي علامتدار

coloring and switching fsomorphism problems on some Families of signed Graphs

نام اساتید: ابراهيم قرباني, حسن حقيقي, فرزانه رمضاني بناب, علي رضا مقدم فر, بهروز طايفه رضا يي, محرم ايردموسي
Ebrahim Ghorbani, Hassan Haghighi, Farzaneh Ramezani Bonab, Alireza Moghaddamfar, ,
نام دانشجو : يوسف باقري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

درباره دترمينان ماتريسهاي با درايه هاي بازگشتي و موضوعات وابسته

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : بهروز قليزاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

گراف هاي تواني غيرجهتدار وابسته به گروههاي متناهي و موضوعات وابسته

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي, امير رهنماي برقي
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi, Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : حسن ويسي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

شناسايي پذيري گروههاي ( G2(q توسط طيف

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي, امير رهنماي برقي
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi, Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : ميلاد سرخوش

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

درباره انرژي و انرژي لاپلاسي گراف ها

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : پري ناز قرباني شرفه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

تجزيه و تحليل چند جمله اي مشخصه نمايش ماتريسي گرافها

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي, امير رهنماي برقي
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi, Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : شهين حيدري خلج قشلاقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

گراف هاي حل پذير وابسته به گروههاي متناهي و موضوعات مرتبط

نام اساتید: فرشته ملك, حسن حقيقي, عليرضا اشرفي, بهروز خسروي, محمد مسجد جامعي, علي رضا مقدم فر
Fereshteh Malek, Hassan Haghighi, , , Mohammad Masjedjamee, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : جواد ميرزاجاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

گراف جابجايي گروههاي متناهي و برخي كاربردها

نام اساتید: عليرضا اشرفي, بهروز خسروي, فرشته ملك, فرزانه رمضاني بناب, محمد مسجد جامعي, علي رضا مقدم فر
, , Fereshteh Malek, Farzaneh Ramezani Bonab, Mohammad Masjedjamee, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : فايز صالح زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

برخي نتايج در باره گرافهاي تواني وابسته به گروههاي متناهي

نام اساتید: حسن حقيقي, فرزانه رمضاني بناب, علي ايرانمنش, مهدي علاييان, مليحه حسيني, علي رضا مقدم فر
Hassan Haghighi, Farzaneh Ramezani Bonab, , , Maliheh Hosseini, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : مهسا ظهورعطار

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

گراف هاي ناجابجايي وابسته به گروههاي متناهي و موضوعات وابسته

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, فرشته ملك, فرشته ملك
Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek
نام دانشجو : محمد يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

شناسايي پذيري ساختارهاي جبري با استفاده از گراف ناجابجايي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, كمال عقيق, علي جباري
Alireza Moghaddamfar, Kamal Aghigh, Ali Jabbari
نام دانشجو : مرضيه اكبري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

تعداد درخت هاي فراگير گرافهاي تواني وابسته به گروههاي معين و برخي كاربردها

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, فرشته ملك, فرشته ملك
Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek
نام دانشجو : امين هژبري نيا

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

درباره برخي خواص گراف تواني وابسته به يك گروه متناهي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : سعيد خاوري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

پيرامون بعضي پارامترهاي وابسته به گراف هاي حل پذير گروههاي متناهي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, فرشته ملك, فرشته ملك
Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek
نام دانشجو : محمدرضا جلالي ورنامخواستي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

OD- سرشت نمايي گروههاي متناهي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : بنفشه اكبري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

تعميمي از گراف هاي اول گروههاي متناهي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Alireza Moghaddamfar, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : خديجه خزائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۸

پيرامون گروه هاي متناهي هم طيف با گروه هاي ساده ي الصاقي و متعامد

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Alireza Moghaddamfar, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : آمينه محمدزاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

مطالعه برخي ويژگي هاي گرافهاي ناجابجايي وابسته به گروههاي متناهي ناآبلي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرشته ملك, فرشته ملك
Alireza Moghaddamfar, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek
نام دانشجو : مهسا ظهورعطار

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

سرشت نمايي هاي عددي بعضي از گروههاي ساده متناهي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, حسن حقيقي, شعبان قلندرزاده, محمود هادي زاده يزدي
Alireza Moghaddamfar, Hassan Haghighi, Shaban Ghalandarzadeh, Mahmood Hadizadeh Yazdi
نام دانشجو : سكينه رهبريان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

سرشت نمايي گروه هاي ساده متناهي (L4( 2m و (U4(2m توسط طيف

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, حسن حقيقي, حسن حقيقي
Alireza Moghaddamfar, Hassan Haghighi, Hassan Haghighi
نام دانشجو : معصومه كوهستاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۱

محاسبه دترمينان بعضي از ماتريس ها با درايه هاي بازگشتي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي, محمدرضا پيغامي, محمدرضا پيغامي
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi, Mohammad Reza Peyghami, Mohammad Reza Peyghami
نام دانشجو : سيدمحمد حسيني پويا

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تجزيه هاي مختلط اعداد فيبوناچي و لوكاس

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : مريم يگانه محمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۳

محاسبه د ترمينان هاي ماتريسهاي پيچشي توسط توابع مولد

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي, فرزانه رمضاني بناب, فرزانه رمضاني بناب
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi, Farzaneh Ramezani Bonab, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : مريم طالع ماسوله

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

كدهاي شبه دوري به عنوان كدهايي روي حلقه هاي ماتنريسي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي, علي ذاكري, حسن حقيقي
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi, Ali Zakeri, Hassan Haghighi
نام دانشجو : سيد نيما صالحي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

كدهاي خطي با رويكرد جبر جابجايي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي, علي ذاكري, حسن حقيقي
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi, Ali Zakeri, Hassan Haghighi
نام دانشجو : سيد نويد صالحي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

گرافهاي قويا منتظم و توسيع آنها

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي, شعبان قلندرزاده, شعبان قلندرزاده
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi, Shaban Ghalandarzadeh, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : اسلام ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

شناسايي گروههاي ساده ( psl (3.g توسط مرتبه عناصرشان

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي, فرشته ملك, فرشته ملك
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek
نام دانشجو : آنييا فرزانه

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۳

هم خوشه هاي با اندازه ماكسيمال در گراف اول يك گروه ساده متناهي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي, حسن حقيقي, حسن حقيقي
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi, Hassan Haghighi, Hassan Haghighi
نام دانشجو : سيده هديه اشبهي

تاریخ:

سرشت نمايي گروههاي ساده ي متناهي توسط گراف نا جابه جايي وابسته به آنها

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : مينا خيرآبادي

تاریخ:

شناسايي گروه هاي ساده متناهي توسط گراف اول وابسته به آنها

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : زينب آدينه وند

تاریخ:

ماتريس هايي كه درايه هايشان توسط يك رابطه بازگشتي مشخص مي شوند.

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : حديثه تاج بخش

تاریخ:

OD-سرشت نمايي برخي گروههاي تقريبا ساده ي متناهي.

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : رويا كوگاني مقدم

تاریخ:

سرشت نمايي گروههاي (3) 2D2m+1 توسط طيف آنها

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : نرجس اسماعيلي نوش آبادي

تاریخ:

OD- سرشت نمايي k4 - گروههاي ساده

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, امير رهنماي برقي
Alireza Moghaddamfar, Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : سپيده اشجع زاده

تاریخ:

مساله رنگ آميزي و يكريختي تعويضي روي خانواده هايي از گراف هاي علامتدار

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب, علي رضا مقدم فر
Farzaneh Ramezani Bonab, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : يوسف باقري

تاریخ:

گراف هاي ناشي از عمل هاي گروه و برخي كاربردها

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : مهسا بهرامي طاقانكي

تاریخ:

گروه هاي با مرتبه و الگوي درجه يكسان و موضوعات وابسته

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : نوراله كرميان منش

تاریخ:

گراف هاي ناشي از عمل هاي گروه و برخي كاربردها

Graphs arising from group actions and some applications

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, فرشته ملك, عبدالرضا سياره, محمدرضا درفشه, مهدي علائيان
Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Fereshteh Malek, Abdoreza Sayyareh, mohammad reza derafshe, mehdi alaeiyan
نام دانشجو : مهسا بهرامي طاقانكي

تاریخ:

گروه هاي با مرتبه و الگوي درجه يكسان و موضوعات وابسته

Groups with the same order and degree pattern and related topics

نام اساتید: علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب, فرشته ملك, علي ذاكري, محمدرضا درفشه, مهدي علائيان
Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab, Fereshteh Malek, Ali Zakeri, mohammad reza derafshe, mehdi alaeiyan
نام دانشجو : نوراله كرميان منش

تاریخ:

زيرگروههاي نرمال آبلي بزرگ

Large abelian normal subgroups

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : نرگس كيان

تاریخ:

گروههاي فروبنيوس تعميم يافته و مباحث مرتبط

generalized frobenius groups and related topics

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : احسان انصاري

تاریخ:

درباره گروههاي متناهي هم طيف با گروههاي ساده

on finite groups isospectral to simple groups

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : مصطفي فقيهيان