ندارد

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : مهناز رباني خوراسگاني

ارزيابي دترمينان هاي پيچ مانند ماتريس ها توسط تابع هاي مولد.

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : حميده حاجي محمدي

ماتريسهاي توپليتز غير ادواري كه تمام توانهاي آنها توپليز هستند

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : حامد حسين خاني

انرژي يك گراف

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : مهدي محمديان

مروري بر گرافها صحيح

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : سيده زهرا جمالي

ژيرامون گراف هاي تواني وابسته به گروههاي متناهي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : صادق محمدي روشنق

پيرامون گراف تواني وابسته به يك گروه متناهي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : عليرضا رهبرنيا

سرشت نمايي گروههاي ساده متناهي توسط مرتبه زير گروههاي حلپذير آنها

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : بهنام دشمن كش

يك نتيجه درباره اعداد اولي كه اعداد فيبوناتچي را عاد ميكنند.

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : مهدي رحمانيان قمي

موضوعات متنوع پيرامون حلقه هاي صادق در ( ×=3×)جابجايي هستند

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : الناز سليمي

دوباري شماري دترمينالها براي يك رده از ماتريس هاي هزنبرگ

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : محمدامين ابراهيم نژادنمين

تبديلات دو جمله اي دنباله كا فيبونانچي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : سحر اسماعيلي

مطالب بيشتري درباره دنباله فيبونانچي و ماتريس هاي هزنبرگ

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : مهتاب علي رضائي

اعداد فيبونانچي گاوسي تعميم يافته

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : رامبد عليار

درباره ي دنباله هاي فيبونانچي و پل تعميم يافته توسط ماتريس هاي هزنبرگ

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : محمدحسين بي نياز

اعداد فيبونانچي و لوكاس به عنوان دترمينان ماتريس هاي سه قطري

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : علي آزاد

گراف تواني وابسته به يك گروه متناهي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : رعنا شهابي

درباره ي درخت هاي فراگير گراف هاي تواني

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : سروناز واعظي

نمايش دترميناني دنبا له هاي صحيح

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : عليرضا احمدي بانه

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

گروه هاي بصورت اجتماع زير گروه هاي حقيقي

نام اساتید: علي رضا مقدم فر
Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : زهره سنگينيان