مدل سازي و شبيه سازي توربو شارژ از طريق باند گراف

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, جعفر روشني يان, سيدحسين ساداتي
Alireza Basohbat Novinzadeh, Jafar Roshanian, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : بهروز بنكداريزدي

طراحي مسير يك سامانه فضايي قابل كنترل به كمك الگوريتم هاي تكاملي

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده
Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : افشين رحيمي

كنترل وضعيت ماهواره با استفاده از پي آي دي

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده
Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : حامد نادي

طراحي آماري موشك هاي فضايي سوخت جامد حامل ماهواره

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده
Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : هنا جاودان

طراحي آماري موشك هاي حامل سوخت مايع ماهواره بر

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده
Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : سيدهادي كلانتري همت ابادي

طراحي مسير خروج از منظومه شمسي با استفاده از سولارسيلينگ

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, اميرعلي نيكخواه, مهران مير شمس
Alireza Basohbat Novinzadeh, Amirali Nikkhah, Mehran Mirshams
نام دانشجو : فرزانه فتحي شمس اباد

تدوين يك كد كامپيوتري جهت رسم رد زميني ماهواره

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, مهران مير شمس, اميرعلي نيكخواه
Alireza Basohbat Novinzadeh, Mehran Mirshams, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : نيلوفر حسيني

طراحي سيستمي يك كشتي هوايي

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, ماني فتحعلي, اميرعلي نيكخواه
Alireza Basohbat Novinzadeh, Mani Fathali, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : محمدعلي حيدري

طراحي آماري هواپيماهاي بدون سرنشين سبك

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, سعيد ايراني, علي مظفري
Alireza Basohbat Novinzadeh, Saeid Irani, Ali Mozaffari
نام دانشجو : زهرا ضميريان

طراحي كنترل ميزمكانيزم استوارت به روش پي اي دي (شش درجه آزادي)

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, علي محمودي, اميرعلي نيكخواه
Alireza Basohbat Novinzadeh, Ali Mahmoodi, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : فواد سلماني گيوي

تحليل پارمتري سيكل موتورهاي ايده ال

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, سعيد ايراني, مهران مير شمس
Alireza Basohbat Novinzadeh, Saeid Irani, Mehran Mirshams
نام دانشجو : اميد فضائيلي

طراحي و مدل سازي پايه ي اندازه گيري بردار تراستر گاز سرد

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, اميرعلي نيكخواه, سعيد ايراني
Alireza Basohbat Novinzadeh, Amirali Nikkhah, Saeid Irani
نام دانشجو : سيدشهاب الدين عابدي

مدلسازي ديناميكي و شبيه سازي شبه پرنده ي بال زن

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, علي مظفري, اميرعلي نيكخواه
Alireza Basohbat Novinzadeh, Ali Mozaffari, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : هانيه رشيدي فتح آبادي

طراحي سيستمي بادبان هاي خورشيدي جهت خروج از منظومه شمسي

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, مهران مير شمس, ماني فتحعلي
Alireza Basohbat Novinzadeh, Mehran Mirshams, Mani Fathali
نام دانشجو : هديه كاتوزيان

طراحي مسير بهينه به كمك روش هاي تكاملي

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, مهران مير شمس, جعفر روشني يان
Alireza Basohbat Novinzadeh, Mehran Mirshams, Jafar Roshanian
نام دانشجو : وحيدرضا مولازاده

طراحي سيستمي پرتابگر سوخت جامد

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, مهران مير شمس, عبدالمجيد خوشنود
Alireza Basohbat Novinzadeh, Mehran Mirshams, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : بهزاد مير

طراحي آماري هلي كوپتر 6 نفره

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, مهران مير شمس, علي مظفري
Alireza Basohbat Novinzadeh, Mehran Mirshams, Ali Mozaffari
نام دانشجو : محمدباقر عبدي

طراحي پرتابگر سوخت جامد

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده
Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : بهزاد مير

طراحي، مدلسازي و شبيه سازي توربين بادي 2 مگاواتي به روش باند گراف

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده
Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : سعيد يوسف وند

طراحي مفهومي يك سيستم كنترل وضعيت گاز سرد ماهواره

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, اميرعلي نيكخواه, رضا ابراهيمي
Alireza Basohbat Novinzadeh, Amirali Nikkhah, Reza Ebrahimi
نام دانشجو : مريم پورسليماني

مدلسازي و شبيه سازي پخش ذرات در فضا

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, اميرعلي نيكخواه
Alireza Basohbat Novinzadeh, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : سعيد نجفي عرب

طراحي كنترل آماري يك پاندول معكوس

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, عبدالمجيد خوشنود
Alireza Basohbat Novinzadeh, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : محمد مميزي

تحليل حساسيت پارامترهاي ابعادي و مشخصه هاي فيزيكي در ديناميك يك موتور چهار زمانه احتراق داخلي

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, جعفر روشني يان
Alireza Basohbat Novinzadeh, Jafar Roshanian
نام دانشجو : عيسي سپه وند

طراحي پرنده مكانيكي بال زن

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, عبدالمجيد خوشنود
Alireza Basohbat Novinzadeh, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : سارا سرباز

ساخت پرنده مكانيكي بال زن

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, عبدالمجيد خوشنود
Alireza Basohbat Novinzadeh, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : آيدا مرادي

شبيه سازي پرواز پرنده مكانيكي بال زن

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, عبدالمجيد خوشنود
Alireza Basohbat Novinzadeh, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : هدي خسروي

امكان سنجي مدلسازي، طراحي و ساخت ربات هاي حشره

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, سعيد ايراني
Alireza Basohbat Novinzadeh, Saeid Irani
نام دانشجو : آرش افتخاري

طراحي و راه اندازي پاندول معكوس با عملگر چرخ ممنتومي

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, عبدالمجيد خوشنود
Alireza Basohbat Novinzadeh, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : زينب صالحي

مدلسازي و شبيه سازي پاندول معكوس با عملگر چرخ عكس العملي

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, عبدالمجيد خوشنود
Alireza Basohbat Novinzadeh, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : آروين وزيري

طراحي مدلسازي و ساخت يك تونل باد مدل زير صوت

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, غلامحسين پوريوسفي
Alireza Basohbat Novinzadeh, Gholamhosein Pouryoussefi
نام دانشجو : رضا محمدحسن زاده

طراحي و ساخت پرنده ي بال ثابت عمود پرواز

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده
Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : كياوش زارع پورمتنق

مدلسازي و شبيه سازي شش درجه آزادي يك هواپيماي صلب

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, مهدي جعفري ندوشن
Alireza Basohbat Novinzadeh, Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : زهرا ممي زاده چاتقيه

شناسايي كاربردهاي iot براي استفاده در ماموريت هاي فضايي

iot

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, حامد علي صادقي اراني
Alireza Basohbat Novinzadeh, Hamed Alisadeghi
نام دانشجو : رويا ثنايي

اينترنت اشيائ

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده
Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : اسما غلام پور

مدلسازي، شبيه سازي و طراحي كنترل يك كپسول فضائي جهت الحاق سه درجه آزادي به ايستگاه فضائي

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, عبدالمجيد خوشنود
Alireza Basohbat Novinzadeh, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : جواد شهبازي

مدلسازي، شبيه سازي و طراحي ربات سه درجه آزادي با عملگرهاي سيالاتي

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, جعفر روشني يان
Alireza Basohbat Novinzadeh, Jafar Roshanian
نام دانشجو : آرين كلانتري بنگر

مدلسازي، شبيه سازي، طراحي و ساخت يك ربات چهار درجه آزادي ناپايدار

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, اميرعلي نيكخواه
Alireza Basohbat Novinzadeh, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : ايمان شريفي

مدلسازي، شبيه سازي، طراحي و ساخت يك ربات درجه آزادي ناپايدار

نام اساتید: عليرضا باصحبت نوين زاده, اميرعلي نيكخواه
Alireza Basohbat Novinzadeh, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : عليرضا خواجه زاده