مشخصات فردی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: باصحبت نوین زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: novinzadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۷۳۰۶۴۲۲۴

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AlirezaBasohbatNovinzadeh

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هوافضا

گرایش: مهندسی فضایی

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا