از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ تا تاریخ :

مدير گروه مكاترونيك

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ تا تاریخ :

سرپرست ازمايشگاه مكاترونيك