طراحي و شبيه سازي ربات زير آبي با كنترل از دور

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, امير تقوي پور
Ali Najafi Ardakani, Amir Taghavipour
نام دانشجو : بهفر حق پرست

يكنواخت سازي ولتاژ خروجي پيل سوختي

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, امير تقوي پور
Ali Najafi Ardakani, Amir Taghavipour
نام دانشجو : ناصر ملبوبي

تركيب يادگيري عميق و پردازش تصوير جهت كاركرد هوشمند (بيماران دمانس)

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, علي نحوي
Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi
نام دانشجو : احمدرضا نوري

كاربرد پردازش تصوير و يادگيري عميق در خودروي خودران

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, اسماعيل نجفي
Ali Najafi Ardakani, Esmaeil Najafi
نام دانشجو : سينا فرقاني

تخمين عمق از روي يك تصوير

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, علي نحوي
Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi
نام دانشجو : جواد خرم دل

بهبود عملكرد ربات موازي - كابلي RoboCab

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي
Ali Najafi Ardakani, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi
نام دانشجو : سينا حلاجيان

طراحي و ساخت يك ربات سه چرخ به همراه كنترل عملكرد

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, سيدعلي اكبر موسويان, محمد راوندي
Ali Najafi Ardakani, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Ravandi
نام دانشجو : محمدجواد زلقي

تشخيص و استخراج متن از كتاب ORC كتاب فارسي

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, اسماعيل نجفي
Ali Najafi Ardakani, Esmaeil Najafi
نام دانشجو : علي طاوسي

طراحي ادوات هوشمند

نام اساتید: علي نجفي اردكاني
Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : محمد مينا