از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ تا تاریخ :

دبير شوراي انضباطي بدوي دانشگاه (امور دانشجويان)

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ تا تاریخ :

عضو شوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ تا تاریخ :

موظف هيات علمي استاد جانباز تا 24 درصد

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ تا تاریخ :

استاد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ تا تاریخ :

مدير فرهنگي دانشكده مهندسي هوا فضا

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۰