طراحي روشي مبتني بر پردازش تصوير براي اندازه گيري ميزان گودي كمر

نام اساتید: علي خادم, فرهاد فرجي
Ali Khadem, Farhad Faraji
نام دانشجو : مهسا سليمي مجد

تعيين خودكار مرحله ي خواب با استفاده از داده هاي الكتروانسفالوگرام و معيارهاي ارتباطات موثر مغزي

نام اساتید: علي خادم, حسين حسيني نژادمحبتي
Ali Khadem, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : مسعود حامدسقايان

تعيين خودكار مرحله ي خواب با استفاده از ارتباطات درون- كانالي مولفه هاي فركانسي EEG

نام اساتید: علي خادم, حسين حسيني نژادمحبتي
Ali Khadem, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : مجتبي شفيع خاني

تشخيص تغيير توالي محتواي ذخيره شده در حافظه كاري با استفاده از داده هاي MEG

نام اساتید: علي خادم, مريم محبي آشتياني
Ali Khadem, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : يعقوب خضري

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

تشخيص خودكار اختلال آپنه خواب با استفاده از ارتباطات بين كانالي داده هاي الكتروانسفالوگرام

نام اساتید: علي خادم, محمد فروزانفر
Ali Khadem, Mohamad Forouzanfar
نام دانشجو : علي افشارخاص

تاریخ:

رمز گشايي گفتار تصور شده به كمك سيگنالهاي EEG

نام اساتید: علي خادم
Ali Khadem
نام دانشجو : شكيبا وفا

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

پيش بيني حملات صرع بااستفاده ازروش مبتني بريادگيري عميق وسيگنالهاي اي اي جي

نام اساتید: علي خادم, حسين حسيني نژادمحبتي
Ali Khadem, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : مريم كاملي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

تشخيص نوع گلبولهاي سفيد از روي تصاوير لام هاي خوني با استفاده از روش هاي مبتني بر يادگيري عميق

نام اساتید: علي خادم, علي رضا فاتحي
Ali Khadem, Alireza Fatehi
نام دانشجو : فائزه اصغرپوربابائيان

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

بررسي تطابق عملكرد شبكه هاي عصبي كانولوشني عميق با رفتار شناختي انسان حين فعاليت هاي بينايي

نام اساتید: علي خادم, محمد تشنه لب
Ali Khadem, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : ارين ظروفي

تاریخ:

طراحي و ساخت فشار سنج ديجيتال خودكار

نام اساتید: علي خادم
Ali Khadem
نام دانشجو : اميررضا ناظمي بيدگلي

تاریخ:

طبقه بندي نورون هاي مهاري و تحريكي با استفاده از شبكه هاي عصبي پيچشي

نام اساتید: علي خادم
Ali Khadem
نام دانشجو : اميرحسين مشق دوست