طراحي روشي مبتني بر پردازش تصوير براي اندازه گيري ميزان گودي كمر

نام اساتید: علي خادم, فرهاد فرجي
Ali Khadem, Farhad Faraji
نام دانشجو : مهسا سليمي مجد

تعيين خودكار مرحله ي خواب با استفاده از داده هاي الكتروانسفالوگرام و معيارهاي ارتباطات موثر مغزي

نام اساتید: علي خادم, حسين حسيني نژادمحبتي
Ali Khadem, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : مسعود حامدسقايان

تعيين خودكار مرحله ي خواب با استفاده از ارتباطات درون- كانالي مولفه هاي فركانسي EEG

نام اساتید: علي خادم, حسين حسيني نژادمحبتي
Ali Khadem, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : مجتبي شفيع خاني

تشخيص تغيير توالي محتواي ذخيره شده در حافظه كاري با استفاده از داده هاي MEG

نام اساتید: علي خادم, مريم محبي آشتياني
Ali Khadem, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : يعقوب خضري