محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

The architecture of a stereo image based system to measure tree geometric parameters

نویسندگان: مليكا بيات, هومن لطيفي, علي حسيني نوه

Melika Bayat, Hooman Latifi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي سنجنده ها و مدل ها در فتوگرامتري و سنجش از دور SMPR و سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي اطلاعات مكاني GIResearch

ISPRS 2019

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

THE ARCHITECTURE OF A STEREO IMAGE BASED SYSTEM TO MEASURE TREE GEOMETRIC PARAMETERS.

نویسندگان: مليكا بيات, هومن لطيفي, علي حسيني نوه

Melika Bayat, Hooman Latifi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش:

GeoSpatial Conference 2019

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

A MOVING OBSTACLES PLANNER ALGORITHM FOR A SIX-WHEELED SURVEYING ROBOT

نویسندگان: سپيده باژن, علي حسيني نوه

Sepideh Bazhan, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش:

GeoSpatial Conference 2019

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

DENSE MULTI-VIEW IMAGE MATCHING FOR DSM GENERATION FROM SATELLITE IMAGES

نویسندگان: علي محفوض, حسين عارفي, علي حسيني نوه , عليرضا عليزاده نائيني

ali mahphood, hossein arefi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, alireza alizadeh naeini

عنوان همایش:

GeoSpatial Conference 2019

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

تشخيص موانع از روي تك تصوير براي تعيين اتوماتيك مسير

Obstacle Detection from a Single Image for Automatic Path planning

نویسندگان: علي حسيني نوه , اكبر جعفري

Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Akbar Jafari

عنوان همایش: كنفرانس ملي فن آوري ها و كاربردهاي نوين ژئوماتيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

ارائه روشي مبتني بر شبكههاي عصبي كانولوشني براي فرود اتوماتيك پرندههاي بدون سرنشين

نویسندگان: صياد يعقوبي, علي حسيني نوه

Sayad Yaghoobi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: همايش ملي مستندنگاري ميراث طبيعي و فرهنگي

First National conference on natural and cultural heritage documentation

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

نویسندگان: علي حسيني نوه

Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: مجموعه همايش هاي انجمن بين المللي فوتوگرامتري سنجش از دور و اطلاعات مكاني

Tehrans Joint ISPRS Conferences of GI Research SMPR and EOEC (SMPR 2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

مروري بر الگوريتم هاي تناظريابي استريو با تاكيد بر قابليت استفاده بر روي ميكرو كنترلر رسپبري پاي

نویسندگان: فرزاد زارع زاده, علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز

Farzad Zare zadeh, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Masood Varshosaz

عنوان همایش: اولين همايش ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

بررسي روش هاي مدلسازي اشيا با استفاده از تكنيك نور ساختار يافته

نویسندگان: علي حسيني نوه , ميترا كوثري

Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Mitra Kowsari

عنوان همایش: اولين همايش ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

كاربرد فتوگرامتري پهباد مبنا در مدلسازي سه بعدي سايتهاي باستاني

نویسندگان: زهرا همتي مندجين, حميد عبادي, علي حسيني نوه , فريد اسماعيلي

Zahra Hemati mandjin, Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Farid Esmaeili

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

مقايسه انواع تارگتها به منظور بهبود دقت واقعيت افزوده براي زيرساختهاي زيرزميني

نویسندگان: مينا كريمي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه

Mina Karimi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

ارايه روشي به منظور محاسبه حجم اشيا منظم با مكان هندسي مشخص با استفاده از سنسور كينكت

نویسندگان: نگار نوري, علي حسيني نوه , ابوالقاسم صادقي نياركي

Negar Noori, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Abolghasem Sadeghi Niyaraki

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

نگرشي جديد در فناوري سيستم اطلاعات مكاني با استفاده

نویسندگان: سيد محسن موسوي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه

Seyed mohsen Mosavi, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

معرفي كاربرد سيستم هاي پهپادمبنا جهت مدلسازي سايتهاي باستاني با اهداف ارزيابي و مرمت آنها

نویسندگان: زهرا همتي مندجين, حميد عبادي, علي حسيني نوه , فريد اسماعيلي

Zahra Hemati mandjin, Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Farid Esmaeili

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي روش ماشين بردار پشتيبان و الگوريتم ژنتيك جهت شناسايي عوارض منطقه شهري با استفاده از تلفيق تصوير نوري و داده ليدار

نویسندگان: نگين كمالي فر, علي محمدزاده, علي حسيني نوه

Negin Kamalifar, Ali Mohammadzadeh, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

طراحي و پياده سازي شبكه فتوگرامتري پهباد مبنا براي مدلسازي سايت هاي باستاني

نویسندگان: زهرا همتي مندجين, حميد عبادي, علي حسيني نوه , فريد اسماعيلي

Zahra Hemati mandjin, Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Farid Esmaeili

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

مروري تحليلي بر روند توسعه ي يك سيستم جهت محاسبه و مقايسه حجم با استفاده از سنسور كينكت

نویسندگان: نگار نوري, علي حسيني نوه , ابوالقاسم صادقي نياركي, مسعود ورشوساز

Negar Noori, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Masood Varshosaz

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

ارائه يك روش جديد براي محاسبه حجم عوارض بدون تماس مستقيم با عارضه

نویسندگان: علي كرمي, بهمن سوسوني ريك, علي حسيني نوه

Ali Karami, Bahman Sousouni rik, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

ارزيابي استفاده از تصاوير عمق به دست آمده از كينكت براي هدايت افراد نابينا

نویسندگان: سيد محسن موسوي, علي حسيني نوه

Seyed mohsen Mosavi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

ارزيابي عملي نرم افزارها و سنسورها در مدلسازي اشيا

THE PERFORMANCE EVALUATION OF MULTI-IMAGE 3D RECONSTRUCTION SOFTWARE WITH DIFFERENT SENSORS

نویسندگان: وحيد موسوي, مسعود خسروي, مريم احمدي باغ, نگار نوري, علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز

Vahid Mousavi, Masood Khosravi, Maryam Ahmadi bagh, Negar Noori, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Masood Varshosaz

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

طراحي و ساخت يك سيستم كم هزينه و قابل حمل براي توليد مدل سه بعدي اشيا بدون بافت

Design of low-cost and portable system for generating 3D model of textureless objects

نویسندگان: علي حسيني نوه , روح الله يزدان, علي كرمي, مهدي مرادي, فريبرز قرباني

Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Rouhallah Yazdan, Ali Karami, Mehdi Moradi, Fariborz Ghorbani

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

تخمين موقعيت لامپها در گنبد نوري

Determining the Coordinates of Lamps in an Illumination Dome

نویسندگان: لينزي مكدونالد, علي حسيني نوه , استوارت رابسون

Lindsay MacDonald, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Stuart Robson

عنوان همایش:

Videometrics Range Imaging and Applications XIII

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

فتوگرامتري و روباتيك

Photogrammery and Robotic

نویسندگان: علي حسيني نوه

Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian

عنوان همایش: فتوگرامتري و روباتيك

Photogrammery and Robotic