سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

An automatic 3D reconstruction system for texture-less objects

نویسندگان: علي حسيني نوه , علي كرمي, روح الله يزدان
عنوان مجله: ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۳۹

سال: ۱۳۹۸

مقايسه انواع تارگت هاي مورد استفاده در برنامه هاي مبتني بر واقعيت افزوده در GIS فراگستر

نویسندگان: مينا كريمي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۶۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

ARM-VO: an efficient monocular visual odometry for ground vehicles on ARM CPUs

نویسندگان: سيدزانا ذكريائي نژاد, علي حسيني نوه
عنوان مجله: MACHINE VISION AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱۰۶۱
تا صفحه: ۱۰۷۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Automated Progress Controlling and Monitoring Using Daily Site Images and Building Information Modelling

نویسندگان: Hadi Mahami, Saeid Nahavandi, علي حسيني نوه , Farnad Nasirzadeh
عنوان مجله: Buildings
از صفحه: ۷۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

جابه جايي سنجي سازه هاي بزرگ با استفاده از فتوگرامتري پهپاد مبنا

نویسندگان: مريم احمدي باغ, مسعود خسروي, علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The performance evaluation of multi0image 3D reconstruction software with different sensors

نویسندگان: وحيد موسوي, مسعود خسروي, مريم احمدي, نگار نوري, شيوا حق شناس, علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز
عنوان مجله: MEASUREMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۶

ارايه الگوريتمي جديد براي طراحي شبكه تصويربرداري با پهپاد و مسيريابي ان باهداف مدلسازي محوطه هاي باستاني

نویسندگان: زهرا همتي مندجين, حميد عبادي, علي حسيني نوه , فريد اسماعيلي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۶۷
تا صفحه: ۱۸۰

سال: ۱۳۹۶

بازشناسي خودكار تارگتهاي كددار با استفاده از الگوريتمهاي تناظريابي مبتني بر عارضه در GIS فراگستر

نویسندگان: مينا كريمي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۶

استخراج روابط توپولوژي سه بعدي از ابر نقاط كينكت به عنوان يك حسگر در GISفراگستر

نویسندگان: سيدمحسن موسوي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

انتخاب عكسهاي كليدي در يك سيستم مدلساز سه بعدي اشيا بدون بافت

Clustering and selecting vantage images in a low-cost system for 3D reconstruction of texture-less objects

نویسندگان: علي حسيني نوه , روح الله يزدان, علي كرمي, مهدي مرادي, فريبرز قرباني
عنوان مجله: MEASUREMENT
از صفحه: ۱۸۵
تا صفحه: ۱۹۱

سال: ۱۳۹۵

بررسي نقش GIS فراگستر در مديريت زيرساخت هاي زيرزميني شهري

نویسندگان: مينا كريمي, ابوالقاسم صادقي نياركي, علي حسيني نوه
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۶۹

سال: ۱۳۹۴

بهبود الگوريتم SIFT به منظور تناظريابي تصاوير برد كوتاه با طول باز بلند

An improvement in SIFT Algorithm for Wide-Baseline Image Matching

نویسندگان: سيدمقداد هاشمي نسب, حميد عبادي, علي حسيني نوه , امين صداقت شيروان
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۴

بهبود الگوريتم سيفت به منظور تناظريابي تصاويربردكوتاه باطول باز بلند

نویسندگان: سيدمقداد هاشمي نسب, حميد عبادي, علي حسيني نوه , امين صداقت
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

طراحي شبكه تصويربرداري استريو براي مدلسازي دقيق و كامل

Stereo-imaging network design for precise and dense 3d reconstruction

نویسندگان: علي حسيني نوه , ستوارت رابسون, ين بوم, مارك شورتز
عنوان مجله: PHOTOGRAMMETRIC RECORD
از صفحه: ۳۱۷
تا صفحه: ۳۳۶