از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ تا تاریخ :

عضويت در شوراي فرهنگي اجتماعي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ تا تاریخ :

عضو شوراي انضباطي بدوي نانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ تا تاریخ :

عضو كار گروه اخلاق حرفه اي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر قريشي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ تا تاریخ :

دبير هم انديشي اساتيد

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

ارزياب پرونده دكتر جمال زماني اشني

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

عضو كار گروه بررسي صلاحيت عمومي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ تا تاریخ :

عضويت درهيات بدوي انتظامي اعضاي هيات علمي

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه