محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

ارتعاشات آزاد پوسته هاي سهموي كم عمق جدار نازك

نویسندگان: نويد اسدي, علي اصغر جعفري, جوهر پورقادر

Navid Asadi, Ali Asghar Jafari, Johar Pourghader

عنوان همایش: نهمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

9th International Conference on Acoustic and Vibration

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

Free Vibration of Stiffened Cylindrical Composite Shell with Internal Water

نویسندگان: جوهر پورقادر, علي اصغر جعفري, نويد اسدي, سام رسول زاده

Johar Pourghader, Ali Asghar Jafari, Navid Asadi, Sam Rasoulzade

عنوان همایش: نهمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

9th International Conference on Acoustic and Vibration

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري غيرخطي ورق مستطيلي ساخته شده از ماده مدرج تابعي دوجهته

نویسندگان: حميدرضا نادري فر, علي اصغر جعفري

Hamidreza Naderifar, Ali Asghar Jafari

عنوان همایش: نهمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

9th International Conference on Acoustic and Vibration

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

بررسي تاثير وصله هاي پيزوالكتريك بر روي فركانس ارتعاشات روتور پوسته ي مخروطي ساخته شده از مواد مدرج تابعي

نویسندگان: محمد جعفري نياسر, علي اصغر جعفري, محسن ايراني رهقي

Mohammad Jafari, Ali Asghar Jafari, Mohsen Irani rahghi

عنوان همایش: نهمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

9th International Conference on Acoustic and Vibration

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۸

Study on the sound transmission loss of a truncated conical shell excited by an incident plane acoustic wave

نویسندگان: مسعود گلزاري, علي اصغر جعفري

Masoud Golzari, Ali Asghar Jafari

عنوان همایش:

proceeding of the 23rd Interntional congress on acoustics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

ارتعاشات پوسته هاي كروي كامپوزيتي ضخيم

نویسندگان: علي اصغر جعفري, سعيد رستمي

Ali Asghar Jafari, Saeed Rostami

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

8th ISAV 2018 International conference on Acoustics and vibration

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

Effect of viscoelastic medium on vibration response of magnetostrictive nano-plate

نویسندگان: حامد خاني اراني, محمد شرعيات, علي اصغر جعفري

Hamed Khani Arani, Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

8th ISAV 2018 International conference on Acoustics and vibration

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

بررسي فلاتر بال ذوزنقه اي شكل با زاويه عقب گرد در جريان فروصوت

نویسندگان: علي جمشيد, علي اصغر جعفري

Ali Jamshid, Ali Asghar Jafari

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

8th ISAV 2018 International conference on Acoustics and vibration

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

ارتعاشات آزاد تير FGM چرخان با لايه پيزوالكتريك

نویسندگان: محمدسعيد جعفري, علي اصغر جعفري

Mohammad Saeid Jafari, Ali Asghar Jafari

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

8th ISAV 2018 International conference on Acoustics and vibration

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

ارتعاشات پوسته هاي كروي كامپوزيتي ضخيم محتوي سيال تراكم ناپذير

نویسندگان: علي اصغر جعفري, سعيد رستمي

Ali Asghar Jafari, Saeed Rostami

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

8th ISAV 2018 International conference on Acoustics and vibration

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

بررسي ارتعاشاتي پوسته مخروطي از جنس ماده هوشمند مگنتواستريكتيو

نویسندگان: شهين محمدرضازاده, علي اصغر جعفري

Shahin Mohammadrezazadeh, Ali Asghar Jafari

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

8th ISAV 2018 International conference on Acoustics and vibration

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

تحليل و بررسي ارتعاشات غير خطي آونگ تابيده حل استوانه

نویسندگان: اسماعيل شيرازي, علي اصغر جعفري

Esmaeil Shirazi, Ali Asghar Jafari

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

7th International Conference on Acoustics and Vibration

محل برگزاری: بلژيك / Belgium

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

طراحي و ساخت قطعه مكمل مكانيزم برف پاك كن خودروي سواري و بررسي تنش هاي تيغه برف پاك كن

نویسندگان: فريد مجدي, علي اصغر جعفري

Farid Majdi, Ali Asghar Jafari

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي در عصر تكنولوژي

2nd International Conference on Science and Engineering in the technology era

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

بررسي و كاهش تنش هاي تيغه برف پاك كن خودروي سواري

نویسندگان: فريد مجدي, علي اصغر جعفري

Farid Majdi, Ali Asghar Jafari

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي نوآوري در علوم و تكنولوژي

3th international conference on innovation in science and technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

بررسي افت انتقال صوت در پيش بيني رفتار آكوستيكي پوسته هاي استوانه اي دو جدار بر اساس تئوري پوسته لاو

نویسندگان: علي اصغر جعفري, حميد مهديقلي, مسعود گلزاري

Ali Asghar Jafari, Hamid Mehdigholi, Masoud Golzari

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

6th International Conference on Acoustics and Vibration

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

ارتعاش آزاد ورق ضخيم كامپوزيتي مستطيلي شناور روي سيال به روش ريلي ريتز

نویسندگان: حميد رحماني, علي اصغر جعفري

Hamid Rahmanei, Ali Asghar Jafari

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

6th International Conference on Acoustics and Vibration

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۶

بررسي ارتعاشات ازاد واجباري تير تيمو شينكو كامپوزيت با لايه هاي پيزوالكتريك

نویسندگان: محمد صادقي, علي اصغر جعفري

Mohammad Sadeghi, Ali Asghar Jafari

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مكانيك، صنايع و هوافضا

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

آناليز ديناميكي ضربه گيرهاي هيدرونيوماتيكي در ارابه فرود هواپيما به روش جديد

نویسندگان: علي اصغر جعفري, سعيد مهديه بروجني

Ali Asghar Jafari, Saeed Mahdieh borujeni

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

3rd International Conference on Acoustics and Vibration ISAV2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

به دست آوردن پاسخ ديناميكي هواپيما در لحظه فرود با در نظر گرفتن دمپرهاي محتوي سيال هوشمند MR (Magneto rheological

نویسندگان: علي اصغر جعفري, سعيد مهديه بروجني

Ali Asghar Jafari, Saeed Mahdieh borujeni

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

3rd International Conference on Acoustics and Vibration ISAV2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

Geometrically Nonlinear vibration of functionally graded cylindrical shells

نویسندگان: علي اصغر جعفري, مجيد توكليان

Ali Asghar Jafari,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering