تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

افت انتقال صوت در پوسته هاي مخروطي ناقص با لايه متخلخل

نام اساتید: علي اصغر جعفري, فرهنگ هنرور, مجيد قاسمي, داوود يونسيان, محمدرضا قضاوي, اميررضا شاهاني
Ali Asghar Jafari, Farhang Honarvar, Majid Ghasemi, , , Amir Reza Shahani
نام دانشجو : مسعود گلزاري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

تحليل ارتعاشات پوسته ي مركب مخروطي و استوانه اي با سيال دروني

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمد راوندي, غلامحسين رحيمي, محمد راوندي
Ali Asghar Jafari, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : محمدجواد بابايي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

ارتعاشات غير خطي ورق مستطيلي از جنس مواد مدرج تابعي دو جهته با استفاده از تئوري برشي مرتبه اول

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان, غلامحسين رحيمي
Ali Asghar Jafari, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian,
نام دانشجو : سيدسهيل هاشمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

تحليل ارتعاشات آزاد ورق مستطيلي FGM چرخان با لايه هاي پيزوالكتريك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمد راوندي, روح اله طالبي توتي, محمد راوندي
Ali Asghar Jafari, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : محمدرضا رضائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

ارتعاشات خطي و غيرخطي پوسته مخروطي ناقص چرخان كامپوزيتي با لايه مگنتواستريكتيو

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمدرضا همايي نژاد, محمد شرعيات, حسن حدادپور, غلامحسين رحيمي , صادق صديقي
Ali Asghar Jafari, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Shariyat, , , Sadegh Seddighi
نام دانشجو : شهين محمدرضازاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

ارتعاشات آزاد پوسته مخروطي fgmحاوي سيال متحرك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمدرضا همايي نژاد, غلامحسين رحيمي شعرباف, محمدرضا همايي نژاد
Ali Asghar Jafari, Mohammad Reza Homaeinezhad, , Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : شايان كشت كار

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

تحليل ارتعاشات آزاد پوسته مخروطي ناقص چرخان از جنسfgmبا تقويت كننده مشبك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمدرضا همايي نژاد, غلامحسين رحيمي شعرباف, محمدرضا همايي نژاد
Ali Asghar Jafari, Mohammad Reza Homaeinezhad, , Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : سيدمسيح بني جمالي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

ارتعاشات آزاد و اجباري غير خطي ورق دايره اي / حلقوي fgmدو جهته

نام اساتید: علي اصغر جعفري, حميد محمدصديقي, اميررضا شاهاني, روح ا... طالبي توتي, اميررضا شاهاني
Ali Asghar Jafari, Hossein Mohammadsedighi, Amir Reza Shahani, , Amir Reza Shahani
نام دانشجو : كامران طهماسبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

تحليل ارتعاشات خطي و غيرخطي پوسته مخروطي ناقص با لايه پيزوالكتريك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدعلي اكبر موسويان, محمد شرعيات, سيد علي بهبهاني نيا, غلامحسين رحيمي, حسن حدادپور
Ali Asghar Jafari, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Shariyat, Ali Behbahaninia, ,
نام دانشجو : رسا جمشيدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

كاهش ارتعاشات ورق مستطيليfgmدر تماس با سيال با چاه انرژي غير خطي

نام اساتید: علي اصغر جعفري, ناصر ناصري فر, روح اله حلاجي توتي, ناصر ناصري فر
Ali Asghar Jafari, Naser Naserifar, , Naser Naserifar
نام دانشجو : حجت بشيري لنج آباد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

بررسي پاسخ ديناميكي پوسته مخروطي FGM تحت بار متحرك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, علي نجفي اردكاني, محمدرضا قضاوي, علي نجفي اردكاني
Ali Asghar Jafari, Ali Najafi Ardakani, , Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : فرشاد عبدي خاصوان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

ارتعاشات غيرخطي ورق¬هاي مستطيلي از ماده هدفمند دو جهته

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي اصغر جعفري, اميررضا شاهاني, محمدرضا قضاوي, اميررضا شاهاني
Seyed Hossein Sadati, Ali Asghar Jafari, Amir Reza Shahani, , Amir Reza Shahani
نام دانشجو : حميدرضا نادري فر

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

ارتعاشات پوسته كروي كامپوزيتي حاوي سيال

نام اساتید: علي اصغر جعفري, علي نجفي اردكاني, غلامحسين رحيمي, علي نجفي اردكاني
Ali Asghar Jafari, Ali Najafi Ardakani, , Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : سعيد رستمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

بررسي فلاتر در ورق كامپوزيت ذوزنقه¬اي شكل با لايه پيزوالكتريك در جريان فروصوت

نام اساتید: علي اصغر جعفري, مسعود عسگري, روح اله طالبي, مسعود عسگري
Ali Asghar Jafari, Masoud Asgari, , Masoud Asgari
نام دانشجو : علي جمشيد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

ارتعاشات آزاد و اجباري تير FGM چرخان با لايه هاي پيزوالكتريك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدحسين ساداتي, روح اله طالبي توتي, سيدحسين ساداتي
Ali Asghar Jafari, Seyed Hossein Sadati, , Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : محمدسعيد جعفري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

ارتعاشات اجباري پوسته مخروطي چرخان

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدحسين ساداتي, روح ا... طالبي, سيدحسين ساداتي
Ali Asghar Jafari, Seyed Hossein Sadati, , Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : اردلان اميني پناه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري پوسته استوانه اي كامپوزيتي با تقويت كننده حامل سيال

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدحسين ساداتي, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي
Ali Asghar Jafari, Seyed Hossein Sadati, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : جوهر پورقادر

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

تحليل ديناميكي كره ي جشم انسان در اثر تصادف و حركت شديد خودرو و ضربه در ورزش

نام اساتید: علي اصغر جعفري, فرهاد ادهمي مقدم, افسانه مجري, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, Farhad Adhamimoghadam, Afsaneh Mojra, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : كسري معزز

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسي ارتعاشات پوسته¬ي سوار شده روي خودرو، تحت اثر ناهمواري جاده

نام اساتید: علي اصغر جعفري, شهرام آزادي, محمد شرعيات, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني
Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi, Mohammad Shariyat, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : نويد اسدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

آناليز ارتعاشات ورق FGM دايروي با لايه پيزوالكتريك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, مسعود عسگري, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني
Ali Asghar Jafari, Masoud Asgari, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : حميد ملكي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: محمد شرعيات, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد, حسن حدادپور, غلامحسين رحيمي, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad, , , Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : شهين محمدرضازاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

ارتعاشات صفحات خورشيدي ربات چرخدار

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, علي نجفي اردكاني, محمدرضا همايي نژاد
Ali Asghar Jafari, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Najafi Ardakani, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : مرتضي حافظي پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

بررسي ارتعاشات ورق مستطيلي كامپوزيتي شناور روي سيال

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Asghar Jafari, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : حميد رحماني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

ارتعاشات غيرخطي پوسته استوانه اي از جنس آلياژ حافظه دار حاوي جريان سيال

نام اساتید: علي اصغر جعفري, شهرام آزادي, علي شكوه فر, علي جباري
Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi, Ali Shkoohfar, Ali Jabbari
نام دانشجو : فريناز فروزش

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري لوله‌هاي حفاري در دريا

نام اساتید: علي اصغر جعفري, شهرام آزادي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : حسين كياني احمد آبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

بررسي تحليلي و تجربي اثر تنش پسماند روي خواص ارتعاشي نمونه‌هاي تير

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمد شرعيات, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Ali Asghar Jafari, Mohammad Shariyat, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : اميرحسين مجيدي راد

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تحليل ارتعاش پره انعطاف پذير كوپل شده با ديسك و محور انعطاف پذير در حضور ناميزاني

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Asghar Jafari, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مهدي برومند

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

پاسخ ارتعاشات بال هواپيما شامل لايه باريك پيزوالكتريك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمدرضا همايي نژاد, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني
Ali Asghar Jafari, Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : نويد كارتوزيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

بهبود رفتار ديناميكي و پايداري خودروي مفصلي حامل سيال

نام اساتید: علي اصغر جعفري, شهرام آزادي, سيدعلي اكبر موسويان, رضا كاظمي, مهدي بهزاد, داود يونسيان, كيوان نارويي
Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi, Seyed Aliakbar Moosavian, Reza Kazemi, , , Keivan Narooei
نام دانشجو : مسعود صمديان ذكريا

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

كنترل ارتعاشات آزاد تير كامپوزيت انحنادار با لايه هاي مگنتواستريكتيو

نام اساتید: علي اصغر جعفري, اميد رحماني, اميررضا شاهاني, محمدرضا همايي نژاد, اميررضا شاهاني
Ali Asghar Jafari, , Amir Reza Shahani, Mohammad Reza Homaeinezhad, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : رضا بيات

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

تحليل ارتعاشات غيرخطي شفت دوار بر روي تكيه گاه هاي انعطاف پذير

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمدرضا همايي نژاد, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Ali Asghar Jafari, Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : موسي رمضاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

ارتعاشات غيرخطي پوسته استوانه اي از جنس مواد هدفمند وابسته به توزيع دما

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, سيدعلي اكبر موسويان, سيامك اسماعيل زاده, حميد احمديان, حسين صيادي
Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Seyed Aliakbar Moosavian, , , Hossein Sayyadi
نام دانشجو : مجيد توكليان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ارتعاشات ورق‌هاي مستطيلي شناور (در تماس با مايع) بر اثر بار متحرك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدعلي اكبر موسويان, محمد شرعيات, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Asghar Jafari, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Shariyat, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : حسين رشنو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

بررسي ارتعاشات آزاد پوسته كامپوزيتي چرخان مخروطي

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : رضا جداري برهاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۷

ارتعاشات اجباري پوسته استوانه‌اي كامپوزيتي محتوي سيال

نام اساتید: علي اصغر جعفري, اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, اميررضا شاهاني
Ali Asghar Jafari, Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : يونس كاكه اله زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ارتعاشات غير خطي تيرهاي شناور حامل بار متحرك با استفاده از روشهاي تركيبي جديد

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمد شرعيات, سيدعلي اكبر موسويان, علي كشاورزوليان, حميد احمديان, سيامك اسماعيل زاده خادم
Ali Asghar Jafari, Mohammad Shariyat, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Keshavarz Valian, ,
نام دانشجو : سيد ابوذر افتخاري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري تير با لايه شامل سيال ERF با كاربرد خودرويي

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمد شرعيات, شهرام آزادي, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, Mohammad Shariyat, Shahram Azadi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : الياس احمديان چاشمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

به دست آوردن پاسخ ديناميكي هواپيما در لحظه فرود با در نظر گرفتن دمپرهاي محتوي سيالmagneto rheological) MR)

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدحسين ساداتي, سيد محمدرضا خليلي, سيد محمدرضا خليلي
Ali Asghar Jafari, Seyed Hossein Sadati, Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : سعيد مهديه بروجني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ارتعاشات تير منحني از جنس آلياژ حافظه دار

نام اساتید: علي اصغر جعفري, شهرام آزادي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : مسعود خداياري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

ارتعاشات آزاد و اجباري تير در تماس با سيال با استفاده از روش¬هاي عددي و تجربي

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمد شيخ مان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۳۰

ارتعاشات غير خطي تركيبي محورهاي دوار بلند در رشته هاي حفاري

نام اساتید: رضا كاظمي, علي اصغر جعفري, رحمت الله قاجار, شهرام آزادي, محمد شرعيات, سيامك اسماعيل زاده, مهدي بهزاد
Reza Kazemi, Ali Asghar Jafari, Rahmatollah Ghajar, Shahram Azadi, Mohammad Shariyat, ,
نام دانشجو : محمد فرجي مهياري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل كمانش تير خميده ساندويچي با هسته انعطاف پذير

نام اساتید: علي اصغر جعفري, كرامت ملك زاده فرد, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, , Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مهدي صادقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي پايداري يك مدل خودرو مسابقه اي با درنظرگرفتن نيروهاي آئروديناميكي

نام اساتید: علي اصغر جعفري, شهرام آزادي, رضا كاظمي, مهرزاد شمس, مهرزاد شمس
Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi, Reza Kazemi, Mehrzad Shams, Mehrzad Shams
نام دانشجو : مريم رجائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تداخل ديناميكي ارتعاشات خودرو وپل هايي با محدوديت فيزيكي

نام اساتید: علي اصغر جعفري, رضا كاظمي, شهرام آزادي, اميرحسين شامخي, شهرام آزادي
Ali Asghar Jafari, Reza Kazemi, Shahram Azadi, Amir Hossein Shamekhi, Shahram Azadi
نام دانشجو : هادي آقازيارتي فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل تنش و خيز ورق گردساخته شده از مواد هدفمند دو جهته با تئوري مرتبه m

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, اميررضا شاهاني, اميررضا شاهاني
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Amir Reza Shahani, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : غلامرضا رضائي دشت آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ارتعاشات آزاد پوسته استوانه¬اي ساندويچي تقويت شده

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي
Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : مصطفي طاهري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بهينه سازي ارتعاشات پوسته استوانه اي كامپوزيتي تقويت شده با سيال دروني

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محمدعلي نيكجو

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۵

كنترل فعال ارتعاشات يك ماهواره بر انعطاف پذير با مخازن خوشه اي و تلاطم سوخت

نام اساتید: علي اصغر جعفري, جعفر روشني يان, سيدحسين ساداتي, علي خاكي صديق, محمدرضا همايي نژاد, علي غفاري
Ali Asghar Jafari, Jafar Roshanian, Seyed Hossein Sadati, Ali Khaki Sedigh, Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Ghaffari
نام دانشجو : عبدالمجيد خوشنود

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۳

ارتعاشات اجباري تير هدفمند با لايه پيزوالكتريك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مرتضي فتح آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بهينه سازي روتورهاي (پوسته هاي چرخان) كامپوزيتي تقويت شده

نام اساتید: علي اصغر جعفري, علي مظفري, علي غفاري, سيد محمدرضا خليلي, سيدحسين ساداتي
Ali Asghar Jafari, Ali Mozaffari, Ali Ghaffari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : مهدي مقصودي مهرباني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي ارتعاش هاي اجباري تير ماده مركب دوار يك سرگيردار

نام اساتید: علي مظفري, علي اصغر جعفري, عليرضا باصحبت نوين زاده, مهناز ذاكري, عليرضا باصحبت نوين زاده
Ali Mozaffari, Ali Asghar Jafari, Alireza Basohbat Novinzadeh, Mahnaz Zakeri, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : احسان عيسي زاده

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

بررسي پاسخ ديناميكي پنل هاي ساندويچي مركب با دو انحنائ تحت بار گذاري شاك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, مهدي مختارزاده
Ali Asghar Jafari, Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : حسن بيگلري

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي كامپوزيتي با درنظر گرفتن مايع درون آن

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, عبدالله شادآرام, سيد محمدرضا خليلي
Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Abdollah Shadaram, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : علي قمري

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶/۲۳

ارتعاشات اجباري پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي تقويت شده

نام اساتید: فريد نجفي, محمد شرعيات, محمد شرعيات, علي اصغر جعفري
Farid Najafi, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : حميدرضا چابكي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۲

كنترل امپدانس چند گانه روبات در جابجايي جسم با جرم معين

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي اصغر جعفري
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : فرزاد چراغپور سموتي

تاریخ:

بررسي ارتعاشات ازادبدنه يك موشك با استفاده از تست تحليل مدل مقياسي

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : شهاب تركماني

تاریخ:

ارتعاشات آزاد پوسته هاي استوانه اي تقويت شده

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : ايمان فخاري گلپايگاني

تاریخ:

محاسبات و طراحي ابتدايي يك پنا هگاه هسته اي

نام اساتید: سيروس آقانجفي, علي اصغر جعفري
Cyrus Aghanajafi, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : رضا غفاري

تاریخ:

بهينه سازي پارامترهاي سيستم نگهدارنده موتور بر پايه تحليلهاي

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : پويا جمشيدي

تاریخ:

بهينه سازي وزن و ارتعاشات در پوسته هاي استوانه اي تقويت شده

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : مرتضي باقري هاشم آباد

تاریخ:

بهينه سازي وزني و ديناميكي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي چند لايه

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, علي اصغر جعفري
Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : رضا آذر افزا

تاریخ:

ارتعاشات تير از جنس آلياژ حافظه دار در اثر بار متحرك

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : حسن غياثوند

تاریخ:

تحليل و بررسي ارتعاشات ورق هاي كامپوزيتي اليتف فلز با احتساب اثرات دمايي

نام اساتید: علي مظفري, علي اصغر جعفري
Ali Mozaffari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : محمدحسن پاچناري

تاریخ:

تحليل ارتعاش خودرو و تخمين عمر فنر تحت خودروي سنگين

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : ياسر پورنقي

تاریخ:

ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي از جنس fcm تحت بار الكتريكي

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : پوريا عظيمي

تاریخ:

بهينه ساري وزني پوسته استوانه اي تقويت شده با درنظر گرفتن اثر درب و با تئوري مرتبه بالا

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : مرتضي صادقي فر

تاریخ:

بهينه سازي وزني پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي با تقويت كننده هاي طولي ومحيطي

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي
Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : برومند قاسمي توتشامي

تاریخ:

تحليل غيرخطي هانتينگ واگن قطار با استفاده از روش اغتشاش

نام اساتید: علي اصغر جعفري, فريد نجفي, شهرام آزادي, فريد نجفي
Ali Asghar Jafari, Farid Najafi, Shahram Azadi, Farid Najafi
نام دانشجو : رضا سراجيان

تاریخ:

بررسي ارتعاشات ورق كامپوزيتي تحت بار متحرك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مسعود فرمهيني فراهاني

تاریخ:

بررسي ارتعاشات تير كامپوزيتي تحت بار متحرك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : نادر وحدت آزاد

تاریخ:

ارتعاشات اجباري صفحه ي ساندويچي با هسته FGM

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : رئوف خضريان

تاریخ:

بررسي ارتعاشات آزاد مخزن استوانه اي حاوي سيال با پوسته FGM

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدعلي اكبر موسويان, شهرام آزادي, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Asghar Jafari, Seyed Aliakbar Moosavian, Shahram Azadi, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مصطفي عطاريان قراملكي

تاریخ:

بررسي تغيير رفتار ارتعاشي در اثر گنجاندن الياف مواد حافظه دار ورقهاي كامپوزيتي بدنه خودرو

نام اساتید: محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, شهرام آزادي
Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Shahram Azadi
نام دانشجو : فرهاد علي نژاد

تاریخ:

بررسي ارتعاشات و تحليل تنش پنل هاي انحنادار كامپوزيتي در اثر حركت شتابدار خودرو بر روي آن

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : وحيد خيرانديش

تاریخ:

بررسي ارتعاشات وروقهاي دايره¬اي FGM با لايه پزوالكترونيك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : علي اكبر جندقيان

تاریخ:

كاربرد فيلتر كالمن در هدايت موشك با ديدگاه شبكه عصبي مصنوعي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي اصغر جعفري, سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, فريد نجفي
Seyed Hossein Sadati, Ali Asghar Jafari, Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Farid Najafi
نام دانشجو : محمد خرمي نيشابور

تاریخ:

بالانس خودكار يك محور انعطاف¬پذير با در نظر گرفتن حركت انتقالي آن

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : عليرضا فربد

تاریخ:

مدل¬سازي و بررسي ارتعاشات عملگرهاي دي الكتريك الاستومر در ابعاد ميكرو

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : سعيد ملايي

تاریخ:

ارزيابي ارتعاشات غيرخطي محورهاي نامتقارن ناهمراستا

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : پويا جمشيدي

تاریخ:

پاسخ ديناميكي غير خطي تير سپر جلوي خودروي سواري در اثر بار ضربه¬اي

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : غلامحسين مظاهري

تاریخ:

برداشت انرژي از ارتعاشات غيرخطي تيرچرخان

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : اسماعيل شيرازي

تاریخ:

ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي مدرج تابعي دو جهتي حاوي سيال

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محمد شرعيات
Ali Asghar Jafari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : فرشاد عباسي چياماسي

تاریخ:

تحليل ارتعاشات غيرخطي ورق در تماس با سيال و برداشت انرژي توسط المان پيزوالكتريك

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : فرزانه ربيعي

تاریخ:

آناليز آكوستيكي مالفر اگزوز يك نوع خودرو سواري

نام اساتید: علي اصغر جعفري, شهرام آزادي
Ali Asghar Jafari, Shahram Azadi
نام دانشجو : عليرضا گودرزي

تاریخ:

ارتعاشات و كنترل پوسته مخروطي چرخان به وسيله وصله هاي پيزوالكتريك

نام اساتید: علي اصغر جعفري, محسن ايراني رمقي
Ali Asghar Jafari, Mohsen Iraniramaghi
نام دانشجو : محمد جعفري نياسر

تاریخ:

برداشت انرژي از ارتعاشات غير خطي يك ورق مستطيلي

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : فاطمه محمودي جلال ابادي

تاریخ:

برداشت انرژي از يك مدلMEMS

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : توحيد بهاري

تاریخ:

تحليل ارتعاشات ورق سوپر بيضوي ساخته شده از جنس مواد تابعي هدفمند FGM

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : مهيار تقواي معصومي

تاریخ:

بررسي ارتعاشات عرضي غيرخطي كابين آسانسور سرعت بالا

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : يوسف احمدي

تاریخ:

ارتعاشات و كنترل پديده پيچش- لغزش مته حفاري

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : اميرحسين گودرزي

تاریخ:

برداشت انرژي از ارتعاشات بال كامپوزيت يك نوع پهپاد با لايه پيزوالكتريك در جريان فروصوت

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : امين سعيدي فر

تاریخ:

جاذب ديناميكي ارتعاش غيرخطي ورق مستطيلي در تماس با سيال

نام اساتید: علي اصغر جعفري
Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : ارمين مرادي انزاب