سال: ۱۳۹۸

مباني استنباط و انتخاب مدل آماري

Fundamental of statistical inference and model selection

نویسندگان: عبدالرضا سياره
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۶۵۵۴۵۳

سال: ۱۳۹۸

شبيه‌سازي تصادفي و روش‌هاي مونت‌كارلو به همراه دستورهاي R

نویسندگان: عبدالرضا سياره
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۶۵۵۵۳۸