از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ تا تاریخ :

مدير گروه علوم كامپيوتر و آمار