مطالعه الگريتم ژنتيك

نام اساتید: عبدالرضا سياره
Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : مهسا جماليان

مطالعه زنجيرهاي ماركف و حركت براوني

نام اساتید: عبدالرضا سياره
Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : زهره انوشيرواني

مطالعه نظريه هاي آنتروپي و كدگذاري

نام اساتید: عبدالرضا سياره
Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : پگاه شريفي

آزمون هاي آماري

نام اساتید: عبدالرضا سياره
Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : مريم فلاح دلاور

برآورد نقطه اي

نام اساتید: عبدالرضا سياره
Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : زهرا وكيلي

قدم زدن تصادفي روي گراف

نام اساتید: عبدالرضا سياره
Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : فاطمه عباسي