مشخصات فردی

نام: شعله

نام خانوادگی: خدادادکاشی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sholeh.khodadad@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۸۵۰۲۷۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SholehKhodadadKashi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

گرایش: تربیت بدنی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی