مشخصات فردی

نام: شهریار

نام خانوادگی: محمدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mohammadi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۳۴۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ShahriarMohammadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: فناوری اطلاعات

واحد سازمانی: مهندسی صنایع