مشخصات فردی

نام: شعبان

نام خانوادگی: قلندرزاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ghalandarzadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ShabanGhalandarzadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی محض

گرایش: ریاضی محض

واحد سازمانی: ریاضی