مشخصات فردی

نام: ساغر

نام خانوادگی: سلمانی نژاد مهر آبادی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: salmaninejad@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SagharSalmaninejadMehrabadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

گرایش: زبان های خارجی و ادبیات فارسی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی