مشخصات فردی

نام: سعید

نام خانوادگی: صدیقیان کاشی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sedighian@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SaeedSedighianKashi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: مهندسی نرم افزار

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر