مشخصات فردی

نام: رضا

نام خانوادگی: جعفری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: rjafari@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RezaJafari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مهندسی پزشکی

واحد سازمانی: مهندسی برق