مشخصات فردی

نام: نصرت الله

نام خانوادگی: گرانپایه


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: granpayeh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/NosratGranpayeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: مخابرات میدان موج

واحد سازمانی: مهندسی برق