مشخصات فردی

نام: کیوان

نام خانوادگی: کیانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: k_kiani@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۷۹۴۷۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/KeivanKiani

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران