مشخصات فردی

نام: حسین

نام خانوادگی: علیقلی‌زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: aligholizadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۲۳۰۶۴۴۵۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HosseinAligholizadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

گرایش: زبان های خارجی و ادبیات فارسی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی