مشخصات فردی

نام: حمید

نام خانوادگی: ابریشمی مقدم


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: moghaddam@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HamiedAbrieshamiMoghaddam


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

گرایش: مهندسی پزشکی

واحد سازمانی: مهندسی برق