مشخصات فردی

نام: حمید

نام خانوادگی: عبادی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ebadi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HamidEbadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: فتوگرامتری

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری