مشخصات فردی

نام: هادی

نام خانوادگی: هدایتی خلیل آباد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hedayati@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HadiHedayatiKhalilabad


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: اتمی ملکولی-نجوم

واحد سازمانی: فیزیک