مشخصات فردی

نام: علی رضا

نام خانوادگی: مقدم فر


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: moghadam@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AlirezaMoghaddamfar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی محض

گرایش: ریاضی محض

واحد سازمانی: ریاضی