مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: حسینی نوه


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hosseininaveh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliHosseiniNavehAhmadabadian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی نقشه برداری

گرایش: فتوگرامتری

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری