تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

ارائه سيستم هشدار دهنده وضعيت هاي مجاورتي خطرناك بر پايه ي رهگيري افراد و تجهيزات جهت افزايش ايمني كارگاه هاي ساختماني با به كارگيري تلفن هاي همراه هوشمند

نام اساتید: يعقوب عليپوري, حميدرضا عباسيان جهرمي
Yaghoub Alipouri, Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : سيدمحمدحسين شريفي

تاریخ:

ارائه رويكرد يكپارچه اي مبتني بر BIM جهت زمانبندي پروژه هاي عمراني تحت منابع چند حالته داراي محدوديت

نام اساتید: يعقوب عليپوري
Yaghoub Alipouri
نام دانشجو : سعيد عصاري

تاریخ:

ارائه رويكردي براي زمانبندي مسائل چند پروژه اي تحت محدوديت منابع(RCMPSP) در فضاي ابري مبتني بر مدل سازي اطلاعات ساختمان( BIM)

نام اساتید: يعقوب عليپوري
Yaghoub Alipouri
نام دانشجو : علي شاكري