تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

چارچوب مبتني برمدل سازي اطلاعات ساختمان BIMبراي برنامه ريزي ايمني مخاطرات سقوط درپروژه هاي صنعت ساخت و ساز

نام اساتید: يعقوب عليپوري, نعيمه صادقي, نعيمه صادقي, حسن ملكي تبار
Yaghoub Alipouri, Naeimeh Sadeghi, Naeimeh Sadeghi,
نام دانشجو : زينب آذرنيا

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

حل مسئله زمانبندي چند پروژهاي تحت محدوديت منابع rcmpsp در محيط ابري :رويكرد مبتني بر مدل سازي اطلاعات ساختمان

نام اساتید: يعقوب عليپوري, نعيمه صادقي, نعيمه صادقي, حسن ملكي تبار
Yaghoub Alipouri, Naeimeh Sadeghi, Naeimeh Sadeghi,
نام دانشجو : محمدسجاد مرادنيا

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

شناسايي و ارزيابي مبتني بر فعاليت ريسكهاي ايمني در ساخت سازه هاي اسكلت بتني با پوشش عدم قطعيت

نام اساتید: يعقوب عليپوري, عليرضا باقري, محمدسعيد دهقاني سانيچ, محمدسعيد دهقاني سانيچ, حسن ملكي تبار
Yaghoub Alipouri, Alireza Bagheri, Mohammadsaied Dehghanisanich, Mohammadsaied Dehghanisanich,
نام دانشجو : هومن فرازيان

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

بهينه سازي زمان و هزينه پروژه هاي خطي عمراني تحت محدوديت منابع انساني چند مهارته با امكان گسيختگي فعاليتها

نام اساتید: يعقوب عليپوري, حميدرضا عباسيان جهرمي, حميدرضا عباسيان جهرمي, حسين نقاش طوسي
Yaghoub Alipouri, Hamidreza Abbasianjahromi, Hamidreza Abbasianjahromi,
نام دانشجو : محمدرضا عمودي نژاداسفندابادي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

مدل سازي عدم قطعيت مبتني بر فازي نوع 2 در زمانبندي پروژه هاي عمراني تحت محدوديت منابع

نام اساتید: يعقوب عليپوري, نعيمه صادقي, حميدرضا عباسيان جهرمي, حميدرضا عباسيان جهرمي, وحيد شاه حسيني
Yaghoub Alipouri, Naeimeh Sadeghi, Hamidreza Abbasianjahromi, Hamidreza Abbasianjahromi,
نام دانشجو : رامين علم شاهي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شناسايي عملكرد كارگران ساختماني با استفاده از اينترنت اشياء

نام اساتید: يعقوب عليپوري, عليرضا باقري, عليرضا باقري, حسين كريمي
Yaghoub Alipouri, Alireza Bagheri, Alireza Bagheri,
نام دانشجو : اميرحسين بخارائيان

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

شبيه سازي مبتني بر پويايي سيستم مدت زمان پروژه هاي هاي بزرگ مقياس عمراني

نام اساتید: يعقوب عليپوري, نعيمه صادقي, نعيمه صادقي, حسين نقاش طوسي
Yaghoub Alipouri, Naeimeh Sadeghi, Naeimeh Sadeghi,
نام دانشجو : زهرا تاج آبادي

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

ارائه سيستم هشدار دهنده وضعيت هاي مجاورتي خطرناك بر پايه ي رهگيري افراد و تجهيزات جهت افزايش ايمني كارگاه هاي ساختماني با به كارگيري تلفن هاي همراه هوشمند

نام اساتید: يعقوب عليپوري, حميدرضا عباسيان جهرمي
Yaghoub Alipouri, Hamidreza Abbasianjahromi
نام دانشجو : سيدمحمدحسين شريفي

تاریخ:

ارائه رويكرد يكپارچه اي مبتني بر BIM جهت زمانبندي پروژه هاي عمراني تحت منابع چند حالته داراي محدوديت

نام اساتید: يعقوب عليپوري
Yaghoub Alipouri
نام دانشجو : سعيد عصاري

تاریخ:

ارائه رويكردي براي زمانبندي مسائل چند پروژه اي تحت محدوديت منابع(RCMPSP) در فضاي ابري مبتني بر مدل سازي اطلاعات ساختمان( BIM)

نام اساتید: يعقوب عليپوري
Yaghoub Alipouri
نام دانشجو : علي شاكري

تاریخ:

رويكرد مبتني بر دوقلوي ديجيتال براي برنامه ريزي منابع تجديد پذير در پروژههاي داراي محدوديت منابع

نام اساتید: يعقوب عليپوري
Yaghoub Alipouri
نام دانشجو : رادين اميري اقطاعي

تاریخ:

رويكرد مبتني بر سامانه هوايي بدون سرنشين uas و پردازش تصوير جهت تشخيص و هشدار نزديكي افراد به نقاط خطر

نام اساتید: يعقوب عليپوري
Yaghoub Alipouri
نام دانشجو : فاطمه سليماني

تاریخ:

شناسايي مبتني بر اينترنت اشياء نوعع فعاليت كارگران و مدت زمان انجام آن در كارگاه هاي ساختماني

نام اساتید: يعقوب عليپوري
Yaghoub Alipouri
نام دانشجو : احسان منفرد

تاریخ:

ارائه چارچوب يكپارچه مبتني برمدل سازي اطلاعات ساختمان و شبيه سازي براي زمانبندي در يك محيط چند پروژه اي

نام اساتید: يعقوب عليپوري, نعيمه صادقي
Yaghoub Alipouri, Naeimeh Sadeghi
نام دانشجو : پدرام بيات

تاریخ:

رويكرد خودكار مبتني بر مدل سازي اطلاعات ساخت bim براي بهينه سازي چند هدفه پروژههاي ساختماني تحت منابع محدود

نام اساتید: يعقوب عليپوري
Yaghoub Alipouri
نام دانشجو : سهند اسداللهي اصل تبريزخواه