تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

استفاده از واكنش هاي چند جزئي جهت سنتز تركيبات داراي خواص ضد سرطان

نام اساتید: سرور رمضانپور, سعيد بلالايي, علي ملكي, سعيد بلالايي
Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei, , Saeed Balalaei
نام دانشجو : فائزه يزديان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

طراحي و سنتز مهاركننده هاي آنزيمي پپتيدي موثر در درمان سرطان

نام اساتید: سرور رمضانپور, سيدعباس طباطبايي, شهناز رستمي زاده, لقمان فيروزپور, شهناز رستمي زاده
Sorour Ramezanpour, Seyedabas Tabatabae, Shahnaz Rostamizadeh, , Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : زهرا موحدنيا

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

سنتز كموسنسورهاي پپتيدي جديد جهت شناسايي يون هاي فلزي نظير آلومينيوم

نام اساتید: سرور رمضانپور, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي, علي ملكي
Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei,
نام دانشجو : حامد برزين مهر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

سنتز تري پپتيدهاي جديد با خواص درماني بهبود زخم

نام اساتید: سرور رمضانپور, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي, علي ملكي
Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei,
نام دانشجو : پدرام توطني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

سنتز تركيبات محتوي اسكلت دي هيدروپيرول با استفاده از واكنش چند جزيي و بررسي خواص بيولوژيك آنها

نام اساتید: سرور رمضانپور, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي, علي ملكي
Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei,
نام دانشجو : حسن سيراني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

استفاده از ساخارين در واكنشهاي چند جزئي جهت تهيه تركيبات فعال بيولوژيك

نام اساتید: سرور رمضانپور, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي, مسعود امانلو
Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei,
نام دانشجو : محمدنسيم رضايي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

استفاده از نفتيل آمين در واكنش هاي چند جزئي جهت تهيه تركيبات داراي خواص بيولوژيكي

نام اساتید: سرور رمضانپور, فاطمه درويش, فاطمه درويش, علي ملكي
Sorour Ramezanpour, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish,
نام دانشجو : شهرزاد درستي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

سنتز ماده موثره دارويي وارفارين و مشتقات آن

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, فاطمه درويش, محسن اميني, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Fatemeh Darvish, , Fatemeh Darvish
نام دانشجو : ياسمن دروديان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

سنتز ماده موثره پپتيد ضد ديابت Exenatide و آنالوگ هاي آن

نام اساتید: سرور رمضانپور, سعيد بلالايي, فاطمه درويش, فاطمه درويش, لقمان فيروزپور
Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish,
نام دانشجو : سيده مريم عالي زاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

سنتز آنالوگهاي جديد ملوكسيكام با بهره گرفتن از واكنشهاي چند جزيي و بررسي خواص بيولوژيكي آنها

نام اساتید: سرور رمضانپور, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Sorour Ramezanpour, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : زهرا بيگدلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

استفاده از واكنش هاي چند جزيي جهت سنتز انالوگ هاي جديد ناتگلينايد و بررسي خواص بيولوژيكي انها

نام اساتید: سرور رمضانپور, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Sorour Ramezanpour, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : اكرم پناهي درچه

تاریخ:

سنتز آنالوگ هاي نوين تريپتامين و بررسي روش هاي محاسباتي در بر همكنش آنها

نام اساتید: سرور رمضانپور, سعيد بلالايي
Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei
نام دانشجو : سيما تركمان

تاریخ:

استخوان سازي هيدروكسي آپاتيت به كمك توالي پپتيدي

نام اساتید: سرور رمضانپور
Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : سحر خائفي

تاریخ:

كاربرد جايگذاري ايزوسيانيد براي سنتز آمينوبنزيميدازو كوئينازولين ها

نام اساتید: سرور رمضانپور
Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : فاطمه رمضاني كليشمي

تاریخ:

H-C فسفوناسيون در پپتيدها جهت سنتز مشتقات دارويي

نام اساتید: سرور رمضانپور
Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : ميترا ترابي