تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

استفاده از روش Matri Pencil براي نوفه زدايي ركورد زلزله

نام اساتید: سياوش سروشيان, رضا كرمي محمدي, جناب آقاي دكتر كيوان قرباني تنها, رضا كرمي محمدي
Siavash Soroushian, Reza Karami Mohammadi, , Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : مصطفي سلطاني نژاد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

مدل سازي عددي رفتار لرزه اي ديوارهاي غير سازه اي با قاب هاي فلزي و پنل گچي

نام اساتید: سياوش سروشيان, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر عبدالرضا سروقد مقدم, بهروز عسگريان
Siavash Soroushian, Behrooz Asgarian, , Behrooz Asgarian
نام دانشجو : حميدرضا سلماسي جاويد

تاریخ:

مدلسازي عددي اثر مولفه قائم شتاب زلزله بر روي عرشه ساختمان ها

نام اساتید: سياوش سروشيان
Siavash Soroushian
نام دانشجو : محمدعلي ياسري پور

تاریخ:

مطالعه مقايسه اي استفاده از جداگرهاي لرزه اي در ايران بر اساس معيار تاب آوري

نام اساتید: سياوش سروشيان
Siavash Soroushian
نام دانشجو : اميد خداويسي

تاریخ:

بررسي عملكرد لرزه اي پل هاي مستقيم پس از آتش

نام اساتید: سياوش سروشيان
Siavash Soroushian
نام دانشجو : نجيب ربيعي صادق ابادي

تاریخ:

ارزيابي عملكرد احتمالاتي دكل هاي مخابراتي واقع بر بام تحت نيروي باد و زلزله

نام اساتید: سياوش سروشيان
Siavash Soroushian
نام دانشجو : كيوان شمس كلايي

تاریخ:

بررسي عددي تاثير پارامترهاي متفاوت طراحي بر تحليل ريسك سيستم سقف هاي كاذب

نام اساتید: سياوش سروشيان
Siavash Soroushian
نام دانشجو : سيده راضيه رضواني

تاریخ:

پايش سلامت ساختمان هاي قاب خمشي بتني به وسيله يادگيري ماشين

نام اساتید: سياوش سروشيان
Siavash Soroushian
نام دانشجو : امين بنايي

تاریخ:

بررسي عددي و توليد منحني هاي شكنندگي ديوارهاي غير سازه اي با اتصال لغزنده

نام اساتید: سياوش سروشيان
Siavash Soroushian
نام دانشجو : زهراسادات حسيني نژاد

تاریخ:

ايجاد سامانه نوفه زدايي ركوردهاي زلزله با استفاده از روشهاي به روز دنيا

نام اساتید: سياوش سروشيان
Siavash Soroushian
نام دانشجو : محمد بلوكي