از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

مدير گروه شيمي آلي

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ تا تاریخ :

عضو ستاد شاهد وايثارگر

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

سرپرست آزمايشگاه شيمي آلي

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ تا تاریخ :

عضو كميته حمايت ونظارت بر انجمن هاي علمي دانشجو