تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سنتز تترازول هاي استخلاف شده در موقعيت 5 با استفاده از كاتاليزورهاي ناهمگن مغناطيسي كمپلكس آهن سولفاسالازين و گرافن اكسيد اسيدي و بازي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فرناز جعفرپور, فاطمه درويش
Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, , Fatemeh Darvish
نام دانشجو : زهرا سلماني نياسر

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سنتز مشتقات 7-بنزيليدين-3-فنيل-7،6،5،4،3a،3 هگزا هيدرو 2-H ايندازول با استفاده از نانو كاتاليزور بر پايه گرافن

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, وحيد خاكي زاده, فرناز جعفرپور, وحيد خاكي زاده
Shahnaz Rostamizadeh, Vahid Khakyzadeh, , Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : سيدمحمدتقي موسوي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

طراحي و سنتز چارچوب هاي فلز-آلي مزوحفره بر پايه اسكلت ايميدازولي و مزوپليمرهاي آلي عامل دار شده با ايميدازول : كاربرد آنها در انجام برخي واكنش هاي آلي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, فاطمه درويش, وحيد خاكي زاده
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : محمد ازادحاجي اقا

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از مشتقات دي بنزيليدين سيكلوهگزانون در حضور كاتاليزور ناهمگن مغناطيسي بر پايه كمپلكس آهن سولفاسالازين

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, وحيد خاكي زاده, فرناز جعفرپور, وحيد خاكي زاده
Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Vahid Khakyzadeh, , Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : علي خزايي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

سنتز كمپلكس مغناطيسي پالاديم دار جديد بر پايه كاربن هاي N – هتروسيكلي و 1، 2، 3 تري ازول و كاربرد آن در برخي از واكنشهاي جفت شدن

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, فاطمه درويش, سرور رمضانپور
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : راضيه قويدل كليشمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

سنتز كمپلكسهاي نوين دارويي بر پايه سولفوناميد، گوانيدين ها كاربرد مشتقات مغناطيسي آنها در برخي از واكنشهاي چند جزيي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, برهمن موثق, فاطمه درويش
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : زهرا دانشفر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

سنتز گرافن هاي عامل دار شده و استفاده از آن به عنوان كاتاليزور در سنتز تركيبات آلي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, برهمن موثق, فاطمه درويش
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : بهرام ضميري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

طراحي ، سنتز كاتاليزورهاي بر پايه ي چهارچوب هاي فلز- آلي و پالاداسايكل و استفاده از آنها جهت انجام برخي واكنشهاي آلي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, برهمن موثق, فاطمه درويش
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : فاطمه نوري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

تشكيل پيوندهاي كربن -كربن و يا كربن هترو اتم در حضور چهار چوب هاي فلز آلي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, فاطمه درويش, فاطمه درويش, علي شريفي
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish,
نام دانشجو : عليرضا كچويي سفيددشتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

تشكيل پيوند كربن -كربن ويا كربن - هترواتم در حضور كاتاليزور بر پايه پالاديوم

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, برهمن موثق, وحيد خاكي زاده, فرناز جعفرپور, وحيد خاكي زاده
Shahnaz Rostamizadeh, Berahman Movassagh, Vahid Khakyzadeh, , Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : سارا فارغ

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

سنتز شبه پپتيدهاي محتوي اسكلت تترازولي و بررسي واكنش هاي حلقه زايي آنها

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : محمد شمكلي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

سنتز مشتقات 2- امينو - 2- كرومن در حضور كاتاليزورهاي نانو

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei
نام دانشجو : ياسمن كيانيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

نانو ذرات جديد طلا بر پايه تركيبات مزو حفره و نانو ذرات مغناطيسي fe3o4بصورت هسته /پوسته : سنتز و كاربرد آنها

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, فاطمه درويش, بدري زمان مومني
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : حميد استيري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

انجام واكنش هاي چند جزئي با استفاده از ايساتين در حضور كاتاليزور گرافن اكسيد مغناطيسي عامل دار شده

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : مهديه عبدي فتح آباد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

انجام واكنشهاي چند جزئي در حضور گرافن اكسيد مغناطيسي عامل دار شده

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, برهمن موثق, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي
Shahnaz Rostamizadeh, Berahman Movassagh, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei
نام دانشجو : آسيه كريميان ريزي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

سنتز مايعات يوني پر انرژي جديد و استفاده از برخي مايعات يوني تثبيت شده روي بسترهاي نانو سيليكاتي در سنتز آنتي اكسيدان ها

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, فاطمه درويش, علي جباري
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Ali Jabbari
نام دانشجو : نگار ذكري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

نانو كاتاليزورهاي عامل دار شده اسيدي بر پايه SBA-15 و مغناطيسي Fe3o4: تهيه ، شناسايي و كاربردهاي آنها در سنتز تركيبات آلي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, برهمن موثق, سعيد بلالايي, فاطمه درويش, علي جباري
Shahnaz Rostamizadeh, Berahman Movassagh, Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Ali Jabbari
نام دانشجو : ليلي طاهرشمسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از MCM-41 مغناطيسي عامل دار شده اسيدي و بازي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, برهمن موثق, برهمن موثق
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Berahman Movassagh, Berahman Movassagh
نام دانشجو : مريم توغاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي گرافن اكسايد و MCM-41 عامل دار شده با L- پروليوم نيترات

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, برهمن موثق, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Shahnaz Rostamizadeh, Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : آسيه حمصي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

سنتز مشتقات 4،2-دي فنيل پيريدو ( دي - 4،3 ) پيريميدين در حضور نانو كاتاليست بازي مغناطيسي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, برهمن موثق, برهمن موثق
Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Berahman Movassagh, Berahman Movassagh
نام دانشجو : نسرين شكري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

سنتز مشتقات كوئينازولين در حضور نانو كاتاليست مغناطيسي اسيدي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, برهمن موثق, برهمن موثق
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Berahman Movassagh, Berahman Movassagh
نام دانشجو : مطهره حبيبي دهسري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۹

طراحي و سنتز كاتاليست هاي نانو و كاربرد آن در روشهاي نوين و سبز سنتز مشتقات پيريميدن و تركيبات هتروسيكل حاوي حلقه پيريميدين

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, جهانبخش قاسمي, سعيد رعيتي, سعيد بلالايي, برهمن موثق
Shahnaz Rostamizadeh, Jahanbakhsh Ghasemi, Saeid Rayati, Saeed Balalaei, Berahman Movassagh
نام دانشجو : معصومه نوجوان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از نانو كاتاليست مغناطيس دار شده MCM-41 و نانو كاتاليست MCM-41 اسيدي يا بازي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, سعيد بلالايي, سعيد بلالايي
Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Saeed Balalaei, Saeed Balalaei
نام دانشجو : محمد آزادحاجي آقا

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

سنتز تركيبات تري آريل پيريدين با استفاده از نانو كاتاليست MCM-41 اسيدي و بازي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, برهمن موثق, برهمن موثق
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Berahman Movassagh, Berahman Movassagh
نام دانشجو : مينا رزقي رمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

روشهاي سبز سنتز تركيبات هتروسيكل حاوي نيتروژن با استفاده از كاتاليست هاي نانو

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, برهمن موثق, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Shahnaz Rostamizadeh, Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : الياس عيسي پور

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۹

سنتز تركيبات هتروسيكل جوش خورده با استفاده از دي انونها در حضور كاتاليست هاي نانو

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, سعيد بلالايي, برهمن موثق, فاطمه درويش, شعبان قلندرزاده
Shahnaz Rostamizadeh, Saeed Balalaei, Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : نسرين شادجو

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

روش موثر در سنتز تركيبات چند عاملي داراي اسكلت ايندول

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : ناهيد صادقي علويجه

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

سنتز دي هايدرو كوئينازولينون ها در حضور كاتاليست نانو MCM-SO3H و سنتز ايميدازو پيريدين ها در حضور كاتاليست نانو MCM-NH2

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, برهمن موثق, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Shahnaz Rostamizadeh, Berahman Movassagh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : آتنا فاضل زاده ركابداركلائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۶

سنتز نمكهاي 5 آريل - ( n - فنيل - ) 6 - اچ 1 .3 . 4 - تياديازين - 2- آمونيوم در حضور نانو كاتاليست MCM-41-SO3H و سنتز 4،1 – دي هيدروپيريدين در حضور نانو كاتاليست MCM-41-N H2

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, برهمن موثق, برهمن موثق
Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Berahman Movassagh, Berahman Movassagh
نام دانشجو : فرزانه عباس نژند آذر

تاریخ:

متدولوژي سبز سنتز برخي ازتركيبات هتروسيكل

نام اساتید: شهناز رستمي زاده
Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : رضا آرين

تاریخ:

طرح و سنتز mcm- 41-so3h

نام اساتید: شهناز رستمي زاده
Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : علي محمد اماني

تاریخ:

روشهاي جديد سنتز 4،2،1-اكساديازولها و تترازولهاي استخلاف شده در موقعيت- 5

نام اساتید: شهناز رستمي زاده
Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : حميدرضا قايني

تاریخ:

سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از كاتاليست نانو(MCM-41-So3H ) بر پايه شيمي سبز و بررسي نقش كومونومر آكريلي در پليمريزاسيون رسوبي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده
Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : مصطفي فتح الهي

تاریخ:

سنتز آميدو آلكيل نفتول ها با استفاده از كاتاليست هاي نانو و سنتز و بررسي خواص گونه هاي جديد پلي يورتان با مقاومت حرارتي و آتش گيري بهبود يافته

نام اساتید: شهناز رستمي زاده
Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : فاطمه عبدالهي

تاریخ:

سنتز آكريدين ها با استفاده از نانو كاتاليست MCM-41-SO3H و سنتز 1، 2 ،4 – اكساديازول ها با استفاده از KF/AL2O3

نام اساتید: شهناز رستمي زاده, برهمن موثق
Shahnaz Rostamizadeh, Berahman Movassagh
نام دانشجو : آسيه اميراحمدي

تاریخ:

واكنش هاي چند جزئي تك ظرفي بر پايه ديمدون با استفاده از كاتاليست هاي بازي و اسيدي

نام اساتید: شهناز رستمي زاده
Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : زهرا عربي

تاریخ:

سنتز 2- آمينو - 4 - آريل - 4 - هيدروژن - بنزوكرومن در حضور گرافن اكسيد

نام اساتید: شهناز رستمي زاده
Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : ارزو غياسوند

تاریخ:

سنتز تركيبات هتروسيكل نوين در حضور كاتاليست هاي گرافن

نام اساتید: شهناز رستمي زاده
Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : پروين بيگي اذراغبلاغ