از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي مدل هاي فيزيكي در مهندسي ژئوتكنيك

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ تا تاریخ :

دبيراجرائي هيئت جذب دانشگاه