تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

بررسي رفتار خزشي كالورت هاي U شكل متشكل از تير و ستون EPS ژئوفوم

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, اميدرضا باراني لنباني, اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكتر علي رضا سعيدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Omied Reza Barani Lenbani, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : لقمان قندهاري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

بررسي رفتار خزشي بستر خاكي حاوي بلوك هاي ژئوفوم( EPS )

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, اميدرضا باراني لنباني, اميدرضا باراني لنباني, عليرضا سعيدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Omied Reza Barani Lenbani, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : وحيد قاسم زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

تحليل صفحه مهار مدفون در خاك مسلح با ژئوسل

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي, محمود رضا عبدي, غلامحسين توكلي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi, Mahmood Reza Abdi,
نام دانشجو : فرنگيس جساس

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

بررسي آزمايشگاهي رفتار خاك مسلح با چينش افقي بطري هاي پلاستيكي ضايعاتي

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي, محمود رضا عبدي, جناب آقاي دكتر حميدرضا رازقي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi, Mahmood Reza Abdi,
نام دانشجو : ارسلان رفيع زاده ملكشاه

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

بهبود رفتار بستر با الياف با استفاده از آزمايش باربري كاليفرنيا

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي, محمود رضا عبدي, جناب آقاي دكتر حميدرضا رازقي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi, Mahmood Reza Abdi,
نام دانشجو : ناصر احدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

بررسي آزمايشگاهي رفتار خاكريزهاي مسلح مستقيم بر ژئوفرم تحت بارگذاري تكراري

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, فرزين كلانتري, فريدون وفايي, مرتضي اسماعيلي , علي قنبري
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Farzien Kalantari, Feraydoon Vafaei, ,
نام دانشجو : سيدمحمدامين قطبي سيابيل

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

بررسي آزمايشگاهي رفتار پي واقع بر بستر مسلح با بطري هاي تحت بارهاي استاتيكي و تكراري

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي, جناب آقاي دكتر غلامحسين توكلي, محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi, , Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : اميد احمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

بررسي آزمايشگاهي بستر مسلح با ژئوسل با استفاده از المان قائم تحت بار تكراري

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي, جناب آقاي دكتر غلامحسين توكلي, محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi, , Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : علي سرآباداني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بررسي آزمايشگاهي رفتار بستر خاكي مسلح با المان هاي قائم و افقي تحت بار تكراري

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, حسن قاسم زاده, جناب آقاي دكتر سيد مجدالدين مير حسيني, حسن قاسم زاده
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Hasan Ghasemzadeh, , Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : شادان عيوض زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بررسي آزمايشگاهي عملكرد خاك مسلح با فايبر در بهبود رفتار پي هاي سطحي

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, حسن قاسم زاده, جناب آقاي دكتر سيد مجدالدين مير حسيني, حسن قاسم زاده
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Hasan Ghasemzadeh, , Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : سيدشايان احمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

بررسي آزمايشگاهي رفتار مهارهاي مدفون در خاك دانه اي مسلح با ژئوسل تحت نيروي بالا برنده تكراري

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي, فرزين كلانتري, عليرضا برهاني داريان, علي قنبري, سيد مجدالدين مير محمد حسيني
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi, Farzien Kalantari, Alireza Borhani Darian, ,
نام دانشجو : محمديار رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي روي خاك مسلح با المان هاي افقي و قائم

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي, محمود رضا عبدي, جناب آقاي دكتر علي قنبري
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi, Mahmood Reza Abdi,
نام دانشجو : نيلوفر كرمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

بررسي آزمايشگاهي و عددي حفاظت از مجاري مدفون با استفاده از بلوك ژئوفوم تحت بارهاي استاتيكي و تكراري

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, حسن قاسم زاده, حسن قاسم زاده, جناب آقاي دكتر علي قنبري
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Hasan Ghasemzadeh, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : مسعود عبدالهي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

بررسي آزمايشگاهي رفتار خاك مسلح شده با بطري هاي پلاستيكي

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي, جناب آقاي دكتر سيد مجدالدين مير محمد حسيني , محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi, , Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : ميلاد پرويزي عمران

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

مدل سازي آزمايشگاهي و عددي بستر مسلح با ژئوسل

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, سيد مجدالدين مير محمد حسيني , حسن قاسم زاده, حسن قاسم زاده
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, , Hasan Ghasemzadeh, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : زهرا شيرازي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسي آزمايشگاهي اثر اندازه دانه هاي خاك بر عملكرد بستر مسلح با ژئو سل

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, سيد مجدالدين مير حسيني, محمود رضا عبدي, محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, , Mahmood Reza Abdi, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : سعيد خيري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

پايداري لرزه اي مهارهاي مدفون در خاك مسلح

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, حسن قاسم زاده, حسن قاسم زاده, سيد مجدالدين محمد مير حسيني
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Hasan Ghasemzadeh, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : الناز فعلي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

تاثير ژئو فوم بر بهبود رفتار لوله هاي مدفون

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, سيداميرالدين صدر نژاد, سيداميرالدين صدر نژاد, مرتضي اسماعيلي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Seyed Amireddin Sadrnezhad,
نام دانشجو : مهران عزيزيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

بررسي آزمايشگاهي رفتار مخلوط خاك - دانه هاي eps مسلح شده با زئوتكستايل

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, حسن قاسم زاده
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : اميرفرهنگ احمديان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

تحليل ظرفيت باربري بستر مسلح با زئوسل

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, حسن قاسم زاده, علي قنبري
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : آيناز بي نياز

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

بررسي رفتار ستون هاي سنگي مسلح در بستر نرم با استفاده از ازمايش سه محوري

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : محمد شمسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

بهبود ظرفيت باربري كاليفرنيا بستر مسلح با ژئو تكستايل

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, مجدالدين مير محمد حسيني, محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, , Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : آيدا مهرپژوه

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

بررسي رفتار بستر حاوي مخلوط خاك و خرده لاستيك

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, سيد مجدالدين مير محمدحسيني, محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, , Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : رضا ذاكري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

بررسي عملكرد خاكريزهاي واقع بر خاك نرم تقويت شده با شمع و ژئوسل

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, علي قنبري, حسن قاسم زاده
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, , Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : مهرزاد شجاعي نصيرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مطالعه آزمايشگاهي رفتار پي بر مخلوط خاك و خرده لاستيك

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : ناصر جزء دارابي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي آزمايشگاهي تاثير عمق مدفون بر رفتار پي

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, حسن قاسم زاده, ميرمحمد حسيني
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : شروين داوري فرد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۳

بررسي تجربي رفتار مخلوط خاك وخورده لاستيك مسلح شده باچند لايه زئوسل تحت بارگذاري تكراري

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, سيداميرالدين صدر نژاد, محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : اميد خلج

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

بررسي ازمايشگاهي رفتار مخلوط خاك و خرده پلاستيك

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : ام ليلا نجف زاده شوكي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

بررسي تحليلي ظرفيت باربري پي واقع بر بستر مسلح با زئوسل

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود قضاوي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : طاهره شقاقي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تحليل تنش قائم وارد بر مجاري مدفون در خاك مسلح

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, حسن قاسم زاده
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : ندا افشاركاوه

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

بررسي ازمايشگاهي رفتار مخلوط ماسه خرده لاستيك مسلح شده با زئوسل

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : بهزاد نوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل ديناميكي شمع با استفاده از روش فشرده سازي استاتيكي ماتريس متغير ها

dynamic anahysis of pile using static condensation method

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, رضا كرمي محمدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : سپيده فدائي عراقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي آزمايشگاهي مقاومت بالارانش شمع هاي ژپافيلي مسقر بر خاك مسلح شده با ژئوسل

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, حسن قاسم زاده
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : صدرا جوادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل ديناميكي پي واقع بر خاك مسلح

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : نگار آريافام

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

رفتار پي مربعي بر روي ماسه مسلح شده با ژئوسل لايه اي تحت بارگذاري تناوبي

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : پيام شريفي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي اثر حفره وسيكل بارگذاري برروي رفتار ژي نواري مستقر برخاك مسلح

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود قضاوي, سيداميرالدين صدر نژاد, محمود رضا عبدي, مصطفي زين الديني
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Ghazavie, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Mahmood Reza Abdi, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : عادل عساكره

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۳۱

پيش بيني رفتار لوله هاي مدفون در خاك مسلح تحت بارهاي تكراري با استفاده از سيستمهاي هوشمند

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : غلامحسين توكلي مهرجردي

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۸

مطالعه آزمايشگاهي اثر مسلح كننده بر ظرفيت باربري پي نواري سطحي واقع بر حفره

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : مسعود حلوائي

تاریخ:

تحليل عددي اثر مسلح كننده بر ظرفيت باربري پي نواري سطحي واقع بر حفره

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : رضا خدادادي يان

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي رفتار پي هاي دايره اي در ماسه مسلح تحت بارهاي سيكلي

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : مجيد احمدي

تاریخ:

پايداري لرزه اي ديوار حائل خاك مسلح تحت اثر سربار

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : تهمينه نوري اميركلايي

تاریخ:

بررسي عددي و آزمايشگاهي رفتار پي هاي سطحي واقع بر خاك ماسه اي تحت بارگذاري باربرداري و بارگذاري مجدد

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : ياسر سلطانپور

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي رفتار پي هاي سطحي واقع بر خاك مسلح تحت بارگذاري باربرداري و بارگذاري مجدد

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : سيداحسان زارعي

تاریخ:

مدلسازي رياضي با استفاده از روش رگرسيون بي در مهندسي ژئوتكنيك

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : مهسا احمديان نژادمنفرد

تاریخ:

برنامه ريزي تعميرات و نگهداري واحدهاي نيروگاهي در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته براساس نظريه بازي ها

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : محمدعلي فتوحي قزويني

تاریخ:

تعيين ظرفيت بهينه منابع پراكنده انرژي يك سيستم خودمختار در محيط بازار برق

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : آرش نوائي فرد

تاریخ:

مطالعه آزمايشگاهي رفتار پي روي مخلوط ماسه -خرده لاستيك تحت اثر بار سيكلي

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : اميرحسين نوروزي

تاریخ:

تحليل شبه ديناميكي ديواره قائم خاك مسلح تحت اثر سربار

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : محمديار رحيمي

تاریخ:

حفاظت لوله مدفون واقع در ترانشه تحت بارهاي تكراري با استفاده از مخلوط خاك - خرده لاستيك و ژئوسل

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, سيداميرالدين صدر نژاد, محمود قضاوي, محمود رضا عبدي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : غلامحسين توكلي مهرجردي

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از بلوك ( اس پي اي ) بر رفتار لرزه اي ديوار حايل خاك مسلح با تسمه هاي پليمري

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : كوشيار پاس بخش

تاریخ:

حفاظت لوله مدفون تحت بار تكراري با استفاده از بلوك ژئوفوم اي پي سي و ژئوسنتتيك

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : ناصر جزئ دارابي

تاریخ:

پاسخئ ديناميكي پي مربعي واقع بر بستر حاوي لايه لاستيك

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : رضا ذاكري

تاریخ:

پاسخ ديناميكي بستر مسلح با ژئوسل چند لايه و مخلوط خاك - خرده لاستيك

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : آزاده اميري

تاریخ:

رفتار بستر مسلح با ژئوسل با استفاده از المان قائم تحت بار تكراري

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : شقايق سهرابي رباطجزي

تاریخ:

بررسي رفتار بلوك EPS ژئوفوم تحت ارتعاشات قائم

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : مجتبي احمدي گورجي

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي استفاده از مخلوط خاك - خرده شيشه در لايه مسلح با ژئوگريد واقع بر بستر نرم

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : اميرعلي خانجاني

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي تاثير تسليح با ژئوگريد بر رفتار خزشي كالورت هاي U شكل متشكل از تير و ستون ژئوفوم

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : جواد خسروي

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي رفتار خزشي بستر خاكي بلوك هاي ژئوفوم در حالت مسلح با ژئوگريد

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : مهدي شمس

تاریخ:

بهبود رفتار بستر با لياف تحت بار تكراري با استفاده از آزمايش باربري كاليفرنيا

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي
Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : لاله جليل نسب