از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه راه اندازي مجموعه زيست مهندسي و فناوري با رويكرد آموزشي و پژوهشي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ تا تاریخ :

عضو شواري انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ تا تاریخ :

مدير گروه شيمي دارويي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ تا تاریخ :

عضويت دركارگروه اخلاق حرفه اي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ :

عضويت حقيقي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ تا تاریخ :

عضو شوراي بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

عضويت درشوراي انتشارات دانشگاه