تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

تهيه مواد موثره دارويي آزاتيوپيرين و سنتز اسكلت هاي هتروسيكل چند حلقه اي بر پايه واكنش هاي پسا تبديل GBB

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, محسن اميني, سرور رمضانپور
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, , Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : بهروز نايب زاده طرقبه

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

سنتز ماده موثره دارويي فاويپيراوير و طراحي آنالوگ هاي نوين آن با استفاده از داكينگ مولكولي

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, محسن اميني, سرور رمضانپور
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, , Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : محمد كمانگر

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

سنتز مشتقات نوين 1-آمينو ايزو كوئينولين با استفاده از واكنش هاي حلقه زايي 1و3 -دوقطبي

نام اساتید: سعيد بلالايي, وحيد خاكي زاده, ايوب بازگير, وحيد خاكي زاده
Saeed Balalaei, Vahid Khakyzadeh, , Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : سپيده حيات غيبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

سنتز 3- فرميل-2- كينولون و قابليت هاي آن در واكنش هاي چند جزيي

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فيروز مطلوبي مقدم, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, , Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : عيسي زارعي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

سنتز اسكلت هاي چند حلقه اي با استفاده از واكنش هاي حلقه زايي انين الدهيدها در حضور اكسژن

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, سرور رمضانپور, محسن اميني
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Sorour Ramezanpour,
نام دانشجو : عليرضا عباسي كجاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

طراحي و سنتز تركيبات آلي محتوي آلكين و بررسي واكنش هاي فضا گزين افزايشي آنها

نام اساتید: سعيد بلالايي, برنهارد برايت, شهناز رستمي زاده, وحيد خاكي زاده, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Bernahard Berit, Shahnaz Rostamizadeh, Vahid Khakyzadeh, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : علي نيكبخت

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

واكنش هاي حلقه زايي آلكين ها كاتاليست شده با فلز در سنتز استكلت هاي حلقوي

نام اساتید: سعيد بلالايي, توماس جي جي مولر, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, وحيد خاكي زاده
Saeed Balalaei, Thomas J.j.moler, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : هليا جنتيان قزويني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

سنتز مشتقهاي عامل دار 2- پيريدون 3- كربوكسيليك اسيد و تبديل آنها به ساير تركيبات در حضور كاتاليست هاي فلزي و بررسي خواص زيستي آنها

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, سرور رمضانپور, علي شريفي
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Sorour Ramezanpour,
نام دانشجو : الميرا مقراضي احدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

سنتز مشتقات اسپيرو كرومونيل دي كتوپي پيرازين با استفاده از واكنش هاي پسااوگي

نام اساتید: سعيد بلالايي, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده, ايوب بازگير
Saeed Balalaei, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh,
نام دانشجو : سيده بيتا معنوي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

سنتز اسكلتهاي عامل دار دي كتو پي پيرازيني و كاربرد آنها در طراحي و سنتز ساختارهاي چند حلقه اي هتروسيكلي

نام اساتید: سعيد بلالايي, وحيد خاكي زاده, ايوب بازگير, وحيد خاكي زاده
Saeed Balalaei, Vahid Khakyzadeh, , Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : حسين زاهديان تجنكي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

سنتز پپتيدهاي جديد بر پايه پپتيد RGD و بررسي فعاليت ضد سرطاني آنها

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, سرور رمضانپور, فاطمه درويش, فرزاد كبارفرد, محسن اميني
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Sorour Ramezanpour, Fatemeh Darvish, ,
نام دانشجو : فاطمه حمدان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

سنتز مشتقات N - آلكين آميدي و قابليت آنها در واكنش هاي حلقه زايي

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, سرور رمضانپور, عليرضا فرومدي
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Sorour Ramezanpour,
نام دانشجو : ندا اكبري كلاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

سنتز مشتقات ( -2- (z(2- آلكيل وينيل ) كينولين – 3- كاربالرهيد و كاربرد آن در واكنش حلقه زايي (1+4 ) بر پايه ايزوسيانيد

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, سرور رمضانپور, عليرضا فرومدي
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Sorour Ramezanpour,
نام دانشجو : ميلاد متقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

واكنش افزايشي راديكالي آلكين ها و قابليت آنها در واكنش هاي حلقه زايي

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, فاطمه درويش, علي شريفي
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish,
نام دانشجو : آتنا نشتا رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

سنتز تركيبات هتروسيكل و پپتيدهاي بر پايه اسكلت هاي اكسيژن دار

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, سرور رمضانپور, سعيد رعيتي
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Sorour Ramezanpour, Saeid Rayati
نام دانشجو : هاجر گلشادي قلعه شاهي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

سنتز مشتق هاي دي هيدروايزوكينولين با استفاده از واكنش هاي حلقه زايي انينال ها و انينون ها

نام اساتید: سعيد بلالايي, برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : هرمز خسروي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

طراحي و سنتز مشتق هاي شبه پپتيدي محتوي آلن و استفاده از آنها در واكنشهاي حلقه زايي و افزايشي نوين

نام اساتید: سعيد بلالايي, برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : كامران اميري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

سنتز اسكلت هاي اسپيرو با استفاده از واكنش هاي متوالي بر پايه مشتقات N-استخلافي -2- آلكين آميد

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده, ايوب بازگير
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh,
نام دانشجو : حديثه بخشائي قرق آقائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

سنتز 3-فرميل 2- فنيل استيلنو كينولين و استفاده از آن در طراحي واكنش هاي نوين

نام اساتید: سعيد بلالايي, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده, ايوب بازگير
Saeed Balalaei, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh,
نام دانشجو : ستار ميرزائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

سنتز ماده موثره دارويي ريواركسابان بعنوان داروي ضد انعقاد خون

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده, هما عزيزيان
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh,
نام دانشجو : فهيمه محمدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

سنتز ماده موثره ي دارويي كاهنده اضافه بار آهن دفراسيروكس

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, سرور رمضانپور, هما عزيزيان
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Sorour Ramezanpour,
نام دانشجو : راضيه صالحي اشني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

سنتز مشتقات كينولينو - تري آزولو -دي آزوپينون با استفاده از واكنش هاي متوالي

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده, محسن اميني
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh,
نام دانشجو : عارف واعظ قائمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

سنتز ماده موثره دارويي وارفارين و مشتقات آن

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, فاطمه درويش, محسن اميني, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Fatemeh Darvish, , Fatemeh Darvish
نام دانشجو : ياسمن دروديان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

طراحي و سنتز تركيبات آلي محتوي آلكين و بررسي واكنش هاي فضاگزين افزايشي آنها

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, فيروز مطلوبي مقدم, ايوب باگير
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, ,
نام دانشجو : علي نيكبخت

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

واكنش هاي حلقه زايي آلكين ها كاتاليست شده با فلز در سنتز اسكلت هاي حلقوي

نام اساتید: سعيد بلالايي, برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, سعيد رعيتي, عيسي ياوري, ايوب بازگير
Saeed Balalaei, Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Saeid Rayati, ,
نام دانشجو : هليا جنتيان قزويني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

سنتز4- كلرو -3- فرميل كومارين و 1- برومو - 1- نيترو استيرن و كاربرد آنها در طراحي واكنش هاي افزايشي و حلقه زايي

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : سمانه پورسان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

طراحي واكنش هاي افزايش مايكل با پذيرنده هاي داراي اسكلت كرومن

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : راضيه نواري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

سنتز مواد موثر دارويي داروهاي اوكتروتايد و اكتروتت

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : فاطمه باغستاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

سنتز شبه پپتيدهاي محتوي اسكلت تترازولي و بررسي واكنش هاي حلقه زايي آنها

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : محمد شمكلي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

استفاده از نوكلئوفيل ها در انجام واكنش حلقه زايي مشتقات N- استخلافي -2- آلكين آميد

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : ريحانه رمضاني كجاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

سنتز ماده موثره دارويي فينگوليمود و مشتقات آن

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : فاطمه صداقت

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

روش موثر در سنتز ماده موثره دارويي پنتاپرازول و مشتقات آن

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : سيده عاطفه اسماعيل نژاد ارچي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

طراحي واكنش هاي متوالي جديد بر پايه كرومونيل مالونونيتريل

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : حامد اسمعيل آبادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

تلفيق اسكلت هاي هتروسيكل فعال بيولوژيكي با زنجيره هاي پپتيدي

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : فرهاد گل محمدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

سنتز پپتيدهاي نوين محتوي اسكلت تترازولي و بررسي خواص ضد سرطاني آنها

نام اساتید: سعيد بلالايي, سيد آرمين عربانيان, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, , Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : حميدرضا صحبتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

واكنشهاي چند جزيي نوين بر پايه اسكلت هاي كومارين و كرومن

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, بدري زمان مومني
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : حميدرضا بيژن زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

سنتز ماده موثره داروي ضد سرطان جمسيتابين هيدروكلريد و مشتقات مربوطه

نام اساتید: سعيد بلالايي, سرور رمضانپور, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, Sorour Ramezanpour, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : ناشا كاوسيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

سنتز مشتقات پر استخلاف سيكلوپنتنوني با استفاده از واكنش هاي چهار جزئي

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : هدي جماعتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

سنتز مشتقات عامل دار اكسيندول و سيستم هاي چند حلقه اي ايندول دار با استفاده از فعالسازي پيوند C-H

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, احمد روح الهي
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : الميرا غبرائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

استفاده از قابليت آريل متيليدن پيروات ها در طراحي واكنش هاي متوالي نوين

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : شبنم اخوان به بهاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

سنتز هيدرازونو تترازول ها با استفاده از واكنش شبه پنج جزيي

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, سرور رمضانپور, سرور رمضانپور
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Sorour Ramezanpour, Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : علي نيكبخت

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

طراحي واكنش هاي نوين چند جزيي در سنتز اسكلت هاي هتروسيكل جوش خورده بر پايه آيزاتوئيك انيدريد

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : شقايق سعيدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

سنتز اسكلت هاي هتروسيكل چند عاملي بااستفاده از مشتقات بتا نيترواستايرن

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : زينب نقدياني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

طراحي ، ساخت تركيبات هتروسيكل با استفاده از واكنشهاي چند جزيي 3- فرميل كرومن

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : صابر مهرپرور

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳

سنتز مشتقات 4- تيازوليدينون عامل دار و كاربرد آنها در واكنشهاي حلقه زايي نوين

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : مهسا پسران حاجي عباس

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۹

سنتز نمونه هاي پپتيدي جديد بهينه شده و بررسي خواص ضد سرطاني آنها

نام اساتید: سعيد بلالايي, غلامرضا شيخ نژاد, جهانبخش قاسمي, برهمن موثق, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, , Jahanbakhsh Ghasemi, Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : فاطمه طهوري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۸

سنتز مشتقات اسپيرو كوئينازولين عامل دار با استفاده از واكنش هاي چند جزئي

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : مهديه تاج بخش

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶

طراحي واكنش هاي افزايشي بر پايه تشكيل ايمين

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : واعظه فتحي واوسري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

سنتز آمينو اسيد هيدرازيدها و كاربرد آنها در طراحي آزا پپتيدهاي نوين و واكنش هاي چند جزيي

نام اساتید: سعيد بلالايي, عليرضا فرومدي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, جهانبخش قاسمي
Saeed Balalaei, , Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Jahanbakhsh Ghasemi
نام دانشجو : سرور رمضانپور

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

طراحي واكنش هاي چند جزيي نوين بر پايه ايزو تيوسيانات ها

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : آرزو لطيفي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

سنتز كومارين-3- كربوكسيليك اسيد و استفاده از آن در واكنش هاي چند جزيي تك ظرفي

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : مهناز رباني زاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

سنتز هيدرازيد هاي نوين و كاربرد آنها در سنتز تركيبات آلي

نام اساتید: فاطمه درويش, سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Fatemeh Darvish, Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : شكوفه مقاري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

روش موثر در سنتز تركيبات چند عاملي داراي اسكلت ايندول

نام اساتید: سعيد بلالايي, شهناز رستمي زاده, فاطمه درويش, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Shahnaz Rostamizadeh, Fatemeh Darvish, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : ناهيد صادقي علويجه

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳

سنتز مشتقات متيل -3- آريليدن پيروات و كاربرد آنها در سنتز اسكلت هاي هتروسيكل و پپتيدهاي نوين

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : ليلا بااوسي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

سنتز مشتقات پپتيدي نوين با خاصيت ضد درد

نام اساتید: سعيد بلالايي, عليرضا فرومدي, برهمن موثق, شهناز رستمي زاده, محمد قاسم مهجاني
Saeed Balalaei, , Berahman Movassagh, Shahnaz Rostamizadeh, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : يعقوب حقيقت نيا

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳

سنتز تركيبات هتروسيكل جوش خورده محتوي كومارين

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش, شهناز رستمي زاده, شهناز رستمي زاده
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish, Shahnaz Rostamizadeh, Shahnaz Rostamizadeh
نام دانشجو : مرتضي آشوري ها

تاریخ:

سنتز داروي پيپدي فريترلين استات جهت كنترل باروري دام

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : وحيد ديانتي

تاریخ:

ارايه واكنش هاي دومينوي جديد در سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از گاتاليست هاي پالاريم

نام اساتید: سعيد بلالايي, برهمن موثق
Saeed Balalaei, Berahman Movassagh
نام دانشجو : مرتضي برارجانيان بهنميري

تاریخ:

سنتز تركيبات پپتيدي نوين و تشكيل ساختار نانو آنها

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : بهاره طلائي

تاریخ:

استفاده از بتا - نيترواستيرن در واكنشهاي تراكمي چند جزيي

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : الميرا غبرائي

تاریخ:

نانو پودر زير كونيوم اكسيد كاتاليست موثر در واكنش كنوناگل - هترو ديلز الدر

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : علي پورسعيد

تاریخ:

سنتز فضاگزين مشتقات 3- آريليدن 2- اكس ايندول با استفاده از كاتاليست پالاديم

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : سعيده حسين زاده

تاریخ:

سنتز آنالوگ هاي نوين تريپتامين و بررسي روش هاي محاسباتي در بر همكنش آنها

نام اساتید: سرور رمضانپور, سعيد بلالايي
Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei
نام دانشجو : سيما تركمان

تاریخ:

سنتز نمونه هاي پپتيدي جديد اصلاح شده و بررسي خواص ضد سرطاني آنها

نام اساتید: سعيد بلالايي, رضا شيخ نژاد
Saeed Balalaei, Reza Sheikhnejad
نام دانشجو : دانيال سراواني

تاریخ:

سنتز ارتوآلكينيل سيناميك اسيدها و كاربرد آنها در سنتز آلي

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : سپيده حيات غيبي

تاریخ:

سنتز آلن آمين و كاربرد آن در واكنشهاي حلقه زايي

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : احسان شيردل تازه كند

تاریخ:

سنتز نيترون هاي حلقوي و استفاده از آنها در واكنش هاي 1و 3 - دو قطبي

نام اساتید: سعيد بلالايي, فاطمه درويش
Saeed Balalaei, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : احمدرضا ابراهيمي ولداني

تاریخ:

تهيه مواد موثره دارويي آزاتيوپيرين و مشتق هاي نوين آن

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : بهروز نايب زاده طرقبه

تاریخ:

H2- آزيرين ها و بررسي واكنش هاي حلقه گشايي با كاتاليست هاي فلزي

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : مجتبي ايوبي

تاریخ:

سنتز آنالو گ هاي نوين ماده موثر ه دارويي فاويپيراوير و مطالعه داكينگ مولكولي ان

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : محمد كمانگر

تاریخ:

سنتز آزيرين كاربالدهيدها و كاربرد آن ها در سنتز اسكلت هاي هتروسيكلي نيتروژن دار

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : محمدرضا طحان

تاریخ:

سنتز مشتقات ايزوكوئينولين بااستفاده از واكنش هاي حلقه زايي- اكسيژن زدايي اورتوآلكينيل بنزآلدوكسيم

نام اساتید: سعيد بلالايي
Saeed Balalaei
نام دانشجو : مجتبي ايوبي