تاریخ:

طراحي و ساخت دستگاه جداساز سلول¬هاي سرطاني از خون با استفاده از روش آكوستيك - هيدروديناميك

نام اساتید: ناصر ناصري فر
Naser Naserifar
نام دانشجو : علي اكبر ناصري