مشخصات فردی

نام: ناصر

نام خانوادگی: ناصری فر


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: naser.naserifar@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/NaserNaserifar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: طراحی جامدات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک