مشخصات فردی

نام: نفیسه

نام خانوادگی: حسن زاده یزدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: nafiseh.hassanzadeh@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/NafisehHassanzadehyazdi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: شناسائی و انتخاب مواد مهندسی

واحد سازمانی: مهندسی و علم مواد