از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

عضويت در شوراي انتشارات

از تاریخ : ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ تا تاریخ :

نماينده كارآفريني دانشجويان و هدايت استعدادهاي درخشان دانشكده مهندسي عمران